Vihreät esittää kaupunginvaltuustossa 15.2.2023 jätetyssä ryhmäaloitteessa joukon toimia, joilla pitkään jatkunut varhaiskasvatuksen kriisi Helsingissä voidaan ratkaista.

Varhaiskasvatuksen vaikeutunut tilanne on johtanut myös kaupungin leikkipuistojen sulkuihin, mikä vaikuttaa niin vauvaperheiden kuin pienten koululaisten arkeen. Varhaiskasvatuksen kriisin juurisyyt ovat palkoissa, työoloissa ja riittävässä osaajamäärässä. Liian pienet palkat suhteessa kalliiseen asumiseen ja elinkustannuksiin Helsingissä on merkittävänä syynä päiväkotien työvoimapulaan.

“Kaupungin on tehtävä kaikki mahdolliset toimet, joilla perheiden luottamus varhaiskasvatukseen saadaan palautettua, henkilöstö pysymään Helsingissä ja leikkipuistot avattua mahdollisimman pian. Kriittisintä on jatkaa joka vuosi kaupungin omaa palkkaohjelmaa varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkojen korottamiseksi”, toteaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen.

Aloitteessa esitetään, että palkkaohjelman jatkamisen lisäksi varhaiskasvatuksen kriisin ratkaisemiseksi tehdään pitkä lista muita toimia kuten mahdollistetaan henkilöstön keskittyminen opetustyöhön, vahvistetaan sijaisjärjestelyjä ja parannetaan henkilöstön työhyvinvointia. Helposti toteutettavat parannukset tulee toteuttaa toimialalla nopealla aikataululla.

Lisätiedot:
valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen, 044 570 7857

 

Ryhmäaloitteen teksti kokonaisuudessaan:

Ratkaisuja varhaiskasvatuksen kriisiin

Varhaiskasvatuksen kriisi on jatkunut Helsingissä jo pitkään. Vaikeutunut tilanne on johtanut myös kaupungin leikkipuistojen sulkuihin, mikä vaikuttaa niin vauvaperheiden kuin pienten koululaisten arkeen. Vakavan tilanteen parantamisesta vaaditaan nopeita toimia tänä keväänä. Varhaiskasvatuksen kriisin juurisyyt ovat palkoissa, työoloissa ja riittävässä osaajamäärässä. Liian pienet palkat suhteessa kalliiseen asumiseen ja elinkustannuksiin Helsingissä on merkittävänä syynä päiväkotien työvoimapulaan.

Kaupungin on tehtävä kaikki mahdolliset toimet, joilla perheiden luottamus varhaiskasvatukseen saadaan palautettua, henkilöstö pysymään Helsingissä ja leikkipuistot avattua mahdollisimman pian. Kriittisintä on jatkaa joka vuosi kaupungin omaa palkkaohjelmaa varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkojen korottamiseksi.

Vihreä valtuustoryhmä esittää palkkaohjelman jatkamisen lisäksi seuraavia alla olevia toimia varhaiskasvatuksen kriisin ratkaisemiseksi. Helposti toteutettavat parannukset tulisi toteuttaa toimialalla nopealla aikataululla ja pidemmän tähtäimen toimenpiteistä on esitettävä toteuttamisedellytykset, aikataulu ja arvio kustannusvaikutuksista.

 • Ylitöiden, vuoromuutosten ja lisätöiden korvausten kehittäminen kilpailukykyisiksi
 • Mitoituksien tiukentamisen vaikutusten ja toteuttamisedellytysten arviointi. Eduskunnassa käsiteltäneen ensi vaalikaudella kansalaisaloite varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen tiukentamisesta. Helsingin tulisi varautua mitoituksien tiukentamiseen.
 • Palvelukeskuksen päiväkotiapulaisten lisääminen ja toimenkuvan laajentaminen avustavaan työhön
 • Sijaisjärjestelyjen vahvistaminen edelleen, jotta vakituista henkilöstöä ei tarvitsisi siirtää talosta toiseen
 • Rekrytoinnin kehittäminen, tarvittaessa myös rekrytointipalveluita käyttäen
 • Päiväkotien pihojen kunnossapidon parantaminen
 • Lähipäiväkotipaikkojen lisääminen, jotta lapsille voidaan taata laadukkaat tilat ja perheille sujuva päiväkotimatka
 • Henkilöstön työhyvinvointiin panostaminen, työnohjauksen, perehdytyksen ja mentoroinnin kehittäminen
 • Henkilöstön kouluttautumismahdollisuuksien edistäminen
 • Matalan kynnyksen tapoja kerätä henkilöstöltä palautetta ja kehittämisehdotuksia
 • Hallinnollisen työn vähentäminen päiväkodeissa, tuen tarjoaminen päiväkotien johtajille
 • Työsuhde-etujen laajentaminen: vaateraha, joukkoliikennelippu koko henkilöstölle, kulttuuri- ja liikuntaedun vakinaistaminen