De Gröna i Helsingfors

I kommunalval påverkar man vardagen

Kommunalvalet hålls söndagen den 13 juni 2021.

Stadsfullmäktige är ett viktigt beslutsfattande organ: i kommunerna fattar man beslut som har den mest direkta inverkan på finländarnas vardag. I städerna avgör man på vilka sätt man under de närmaste åren löser klimatförändringen, skyddar naturen och utvecklar hälso- och sjukvården, småbarnspedagogiken, servicen för äldre, den grundläggande utbildningen och motions- och kulturtjänsterna. Ur kommuninvånarnas synvinkel är kommunalvalet det viktigaste valet.

Röstberättigad vid kommunalvalet är varje finsk medborgare och medborgare i EU-länder, Island och Norge som har fyllt 18 år och vars hemkommun har varit en kommun i Finland för 51 dagar före valet. Mer om rösträtten finns på webbplatsen https://vaalit.fi/sv/rostratt I kommunalval kan var och en endast rösta på kandidater i den kommun där man själv bor. Detta betyder att Helsingforsbor kan rösta på vem som helst som är uppställd som kandidat i Helsingfors.

I kommunalvalet väljer man sammanlagt 85 ledamöter till Helsingfors stadsfullmäktige. De kandidater som nu väljs är ledamöter under de kommande fyra åren, alltså under en fullmäktigeperiod. Under fullmäktigeperioden 2017–2021 är De Grönas fullmäktigegrupp inflytelserik och den näst största politiska gruppen i fullmäktige med 21 ledamöter – i det kommande kommunalvalet har vi som mål att vara Helsingfors största fullmäktigegrupp!

Här kan du bekanta dig med kandidaterna för De Gröna i Helsingfors.

Här finns det vår kommunalvaslprogram 2021–2025.

Kommunalvalsteman

Läs vår kommunalvalsprogram här.

  • Det gröna Helsingfors är en stad som vidtar ambitiösa klimatåtgärder, där lösningar som är bra för klimatet skapar ett bra liv även för stadsborna.
  • I det gröna Helsingfors skyddar vi naturens mångfald och säkerställer att alla har tillgång till närnaturen.
  • En stad där alla kan bo till skäliga priser och förflytta sig smidigt med kollektivtrafik, cykel och till fots är grön.
  • Det gröna Helsingfors tryggar basservice för personer i alla åldrar och satsar på mentalvårdstjänster.
  • I det gröna Helsingfors frodas kulturen. Vi stöder aktörer inom kulturbranschen under coronapandemin.
  • Helsingfors bör vara en jämställd och tillgänglig stad där ingen diskrimineras och människornas mångfald tas i beaktande överallt.
  • Ett Helsingfors som är bra för barn är grönt. Vi gör det möjligt för varje barn att få en plats i ett närdaghem och en högklassig utbildningsstig från grundskolan till andra stadiet.

Sök kandidatur i kommunalvalet

Är du intresserad av en grön kandidatur? Tipsa om dig själv här!

I kommunalvalet ställs 127 kandidater upp på De Grönas kandidatlista i Helsingfors. Vi söker lämpliga kandidater fram till början av mars, och det är meningen att kandidatlistan på ett omfattande sätt representerar Helsingforsborna och det gröna värdesystemet: som beslutsfattare behöver vi experter på vardagen från mångsidiga bakgrunder.

Mer information om kandidatur får du från Emma Mikkilä, som är kampanjchef för De Gröna i Helsingfors: emma.mikkila@vihreat.fi, 045 125 2541

Anslut dig till en kommunalvalskandidats kampanjteam

Du kan anmäla dig till stödgruppen för en kommunalvalskandidat i Helsingfors här.

De gröna kandidaterna behöver stora stödtrupper som stöd för sina kampanjer. Kampanjteamet är en väldig resurs för kandidaten, och beroende på gruppen och kandidaten kan båda tillsammans sparra politiskt innehåll och svar för kandidattest, planera kommunikationen, ordna evenemang och dela ut broschyrer. Mångahanda kunnande behövs!

De Grönä i Helsingfors

I Helsingfors är De Gröna den näst största politiska gruppen i kommunfullmäktige med 21 ledamöter. De Gröna har även två biträdande borgmästare: Anni Sinnemäki och Sanna Vesikansa. I kommunalvalet 2017 röstade 24,1% av helsingforsborna på De Gröna.

Landsomfattande är De Gröna ett av de fem partierna i regeringen. I valen 2019 steg De Gröna till det största partiet i Helsingfors med 23,5%. I riksdagen sitter det sex gröna riksdagsledamöter från Helsingfors och från den gröna regeringen är ministrarna Pekka Haavisto och Maria Ohisalo från Helsingfors.

I Europaparlamentet har De Gröna tre ledamöter, varav Alviina Alametsä och Heidi Hautala är från Helsingfors.

Bekanta dig med gröna politiker här (på finska).

Bli Grön!

Medlemskap i de Gröna är ett sätt att ta ställning till det som sker i världen. Som medlem tar du del i att förändra världen och att försvara mänskligheten, miljön och dem som är för svaga för att göra det sig själv. Vi är inte bara ett politiskt parti: vi är en rörelse, som är lika stark som våra medlemmar är. Du är varmt välkommen att bli med i vår verksamhet!

De Gröna i Helsingfors har över 2000 medlemmar och 13 medlemsföreningar.

Medlemsavgift 2021: 35 €
Mindre bemedlade (studenter, arbetslösa, pensionärer, osv.): 15 €
Avgiften gäller pågående kalenderår.

Bli Grön!

Kontaktuppgifter

Mannerheimvägen 15b A, 4. vån
00260 Helsingfors
hevi@vihreat.fi

Emma Mikkilä

045 125 2541
emma.mikkila@vihreat.fi
– allmänn förvaltning
– valkampanjens koordination

Anna Hyödynmaa

040 754 3313
anna.hyodynmaa@vihreat.fi
– fullmäktigegruppens ärenden
– förtroendeposter
– kretsstyrelsens sekreterare

Julia Kurki
040 754 3313
julia.kurki@vihreat.fi
– koordination av medelemsorganisationernas verksamhet
– kandidaternas och de frivilligas stöttande
– organisering av evenemang och skolninga

Anni Mylläri
040 620 9059
anni.myllari@vihreat.fi
– kommunalval 2021

Ordförande 2021

Outi Lindqvist
040 544 6652

outi.lindqvist@vihreat.fi

Kontaktuppgifterna till medlemsföreningarnan hittar du här (på finska).