Ensimmäinen vuosi tätä valtuustokautta 2021–2025 on pian mennyt ja viikon kuluttua kokoukset jäävät kesätauolle. Vuodentakaisten kuntavaalien vihreä tulos Helsingissä ja valtakunnallisesti antoi paljon pohdittavaa. Vihreän politiikan linjaa oli kirkastettava ja sen eteen olemme koko valtuustoryhmän voimin tehneet töitä viimeisen vuoden ajan. Suurkiitos kaikille luottamushenkilöillemme!

Syksyllä käytiin kaupunkistrategianeuvottelut, joihin vihreät tavoitteet asetettiin vaaliohjelmamme perusteella. Kaupunkistrategia on monella tapaa kauden tärkein ja kauaskantoisin päätös. Sen linjauksia tehdään nyt todeksi kaupungissa joka päivä.

Ilmasto ja luonto

 • Aikaistimme Helsingin hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 2030 ja asetimme nollapäästötavoitteen 2040. Päästövähennysohjelma päivitetään.
 • Helen sulkee Hanasaaren hiilivoimalan 2023 ja Salmisaaren aikaistetusti 2024. Korvaavat ratkaisut eivät saa olla investointeja biomassan polttoon.
 • Helsingin arvokkaimmat luontoalueet turvataan rakentamiselta ja arvokkaimpien alueiden tunnistamiseksi laaditaan selkeät kriteerit.
 • Vartiosaari kaavoitetaan virkistyskäyttöön ja saaren luonto säilyy tuleville sukupolville.
 • Keskuspuisto turvataan rakentamiselta.
 • Stansvikinkallion asemakaavan uudelleenarviointi metsäluonnon arvojen näkökulmasta on aloitettu.
 • Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ohjelmaa toteutetaan kunnianhimoisesti ja perustamme joka vuosi 5 uutta luonnonsuojelualuetta.
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen vaatii puiden ja vehreyden lisäämistä kaupunkiin viime kauden ryhmäaloitteemme mukaisesti (100 000 uutta puuta Helsinkiin).
 • Helsingin luonnonhoitoa uudistetaan niin että metsien luontainen vanheneminen ja luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen ovat vahvemmassa roolissa.
 • Vanhankaupunginkosken pato on päätetty purkaa vaelluskalakantojen elvyttämiseksi.
 • Helsingille laaditaan linnustosuunnitelma turvaamaan kaupungin asema Euroopan lintupääkaupunkina.

Kaupunki voi kasvaa vain kestävästi lähiluonto huomioiden

 • Kaupunkistrategiassa linjattiin tavoitteesta poistaa asunnottomuus vuoteen 2025 mennessä.
 • Helsingin kehittämistä raideliikenteen verkostokaupunkina jatketaan.
 • Uudistunut Hämeentien pyöräteineen avautui.
 • Viime vuonna valmistui 7100 asuntoa.
 • Pysäköinnin markkinaehtoisuutta lisätään.
 • Malminkartanon suunnitteluperiaatteet palautettiin valmisteluun tarkempia luontoselvityksiä ja Kartanonmetsän laajempaa säästämistä varten.
 • Ramsinniementielle suunnitellulle asuntorakentamiselle otettiin aikalisä ja kaava palautettiin valmisteluun tarkempia luontoselvityksiä varten.
 • Olemme vastustaneet urheiluhallin rakentamista Myllypuron Matokalliolle ja ehdottaneet sille vaihtoehtoista paikkaa. Hanke ei ole toistaiseksi palannut lautakuntaan.

Koulutuksen rahoitus turvataan

 • Teimme vihreällä ryhmällä budjettineuvotteluissa paljon työtä koulutuksen riittävän rahoituksen turvaamiseksi. Lapsikohtainen rahoitus saatiinkin merkittävään nousuun.
 • Varhaiskasvatuksen laadun ja henkilöstömitoituksen parantamiseksi ohjattiin 5 miljoonaa. Sijaisjärjestelyjä on vahvistettu. Oppivelvollisuuden laajentamisen hyvään toteutukseen löydettiin riittävä rahoitus.
 • Varhaiskasvatuksen vakavaa henkilöstöpulaan puututaan laaja-alaisilla toimilla sekä kaupungin omalla palkkaohjelmalla (budjettineuvotteluissa linjattiin yhteensä 5 milj palkkaohjelmasta kaupunkiin vuodelle 2022).
 • Oppimisvajeen korjaamiseen osoitettiin kasvatukseen ja koulutukseen yhteensä 17 miljoonaa, jota käytetään opetukseen ja tukeen, monikielisiin ohjaajiin, oppilashuoltoon, opettajien osaamisen vahvistumiseen ja henkilöstön palautumiseen sekä iltapäivätoiminnan lisäavustuksiin.
 • Kaupunkistrategiassa linjattiin lähipäiväkotiperiaatteen toteuttamisesta, lukiopaikkojen lisäämisestä ja ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen vahvistamisesta.

Laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut

 • Helsingistä mielen hyvinvoinnin kaupunki: terapiatakuu toteutetaan, matalan kynnyksen mielenterveyspisteitä laajennetaan ja lyhytpsykoterapiaa lisätään.
 • Terapiatakuun toteuttamiseksi tehtävät konkreettiset toimet: neljättä Mieppiä suunnitellaan keskusta-alueelle, 20 uutta sairaanhoitajan ja psykologin vakanssia antamaan lyhytterapiaa (1800 uutta lyhytterapiajaksoa vuodessa), täydennyskoulutusta lyhytterapian osalta lisätään, 2 uutta terapiakoordinaattoria parantamaan lyhytterapiapalvelusetelien myöntämistä.
 • Koulupsykologit ja kuraattorit pysyvät hallinnollisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. Oppilashuoltoon kuitenkin lisätään mielenterveystyötä ja lyhytinterventioita. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitoketjun parantamista jatketaan yhdessä HUS:n kanssa. Perustasolle on avattu uusi lastenpsykiatrinen yksikkö.
 • Kaupunkistrategiassa linjattiin tavoitteesta tehdä Helsingistä paras kaupunki perustaa perhe: raskauden ja synnytyksen hoitopolku on uudistettava ja vauvaperheiden matalan kynnyksen tukea parannettava.
 • Helsingin perusterveydenhuoltoa kehitetään hoidon jatkuvuuden ja pysyvien hoitosuhteiden näkökulmasta. Uudet tilat on suunniteltava henkilöstöä ja käyttäjiä kuullen. Kaupunkistrategiassa korostuvat myös lähipalveluiden merkitys. Uusien terveys- ja hyvinvointikeskuksia perustettaessa tulisi säilyttää myös ainakin yksi alueellinen lähiterveysasema.
 • Hoitoalan vakava henkilöstöpula vaatii laaja-alaisia ratkaisuja ja kaupungin omaa palkkaohjelmaa.
 • Hoitovelan purkamiseen käytetään tänä vuonna yhteensä 45 miljoonaa euroa koronatoipumispaketin mukaisesti.

Helsinki tukee kulttuurialan koronapalautumista

 • Koronatoipumiseen varattiin yhteensä 8 miljoonaa euroa, jota käytetään kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukemiseen, lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen, ikääntyneiden liikkumiseen ja muuhun ulkoiluun ja liikuntaan.
 • Taiteen prosenttiperiaatetta jatketaan ja laajennetaan.
 • Helsinki Biennaali toteutetaan vuosina 2023 ja 2025.
 • Strategianeuvotteluissa turvattiin lähikirjastojen alueellinen verkko.

Vakaa talous ja elinvoimainen Helsinki

 • Kaupunkistrategiassa linjattiin rakenteellisista uudistuksista, joilla parannetaan tuottavuutta ja saadaan tarpeellista lisärahoitusta palveluihin. Näillä katetaan myös tuottavuustavoite.
 • Helsinki edistää työperäistä maahanmuuttoa kaupungin käytettävissä olevin keinoin ja parannamme englanninkielisiä palveluita.
 • Helsinki asettaa oman työllisyystavoitteen ja parantaa laaja-alaisesti työnhakijoiden palveluja kaikkia kaupungin palveluja hyödyntäen.

 

Reetta Vanhanen
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja