Mielenterveys koskettaa kaikkia. Lähes jokaisella on joskus ollut haasteita mielen hyvinvoinnin suhteen, ja monilla on itsellään, tai heillä on lähipiirissään ihmisiä, joilla on merkittäviä mielenterveyden häiriöitä. 10.10. vietettävä maailman mielenterveyspäivä muistuttaa mielenterveyden merkityksestä.

Mielenterveyden häiriöt ovat yleisin syy työkyvyttömyyteen.* Tämä koskee erityisesti nuoria ikäryhmiä sekä ikääntyviä naisia. Nimenomaan depression osuus on merkittävästi kasvanut. Nämä sairaudet aiheuttavat paitsi suurta inhimillistä kärsimystä myös isoja taloudellisia vaikutuksia.

Ennaltaehkäisy auttaa tehokkaimmin

Mielenterveyden häiriöissä, kuten muissakin sairauksissa, on ennaltaehkäisy aina tehokkain tapa vähentää tautitaakkaa sekä yksilöiden että yhteiskunnan kannalta. Monet mielenterveyttä tukevista toimista eivät liity sosiaali- ja terveydenhuoltoon, vaan yhteiskunnan toimintaan yleensä. Taloudelliset huolet ja työttömyys, hektinen työelämä ja elämänhallinnan puute sekä yksinäisyys lisäävät kuormitusta mielen hyvinvoinnille. Turvattu toimeentulo, yhteisöllisyys ja liikunta puolestaan parantavat mielenterveyttä. Siksi tarvitaan mm. perustulo, nuorten harrastusmahdollisuuksien lisäämistä ja eri ikäpolvien kohtaamista tukevaa asumista – joita kaikkia vihreät ovat olleet ajamassa.

Varhainen puuttuminen avainasemassa

Ennaltaehkäisyn lisäksi on varhainen puuttuminen tehokas keino vähentää mielenterveyden ongelmien vaikeutumista. Helsinkiin on vihreiden aloitteesta perustettu matalan kynnyksen Mieppi -pisteitä. Kuka tahansa voi olla näihin yhteydessä ja työntekijän kanssa tehdään nopeasti arvio tuen tarpeesta ja tarvittaessa eteenpäin ohjauksesta. Mieppejä on nyt kolme, mutta näitä tullaan perustamaan lisää. Terapiatakuu etenee Helsingissä vihreiden tuella muita kuntia nopeammin ja lyhytterapioiden tarjontaa on lisätty. Koulujen ja oppilaitosten oppilashuolto sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut ovat myös ensiarvoisen tärkeitä, ja vertaistukitoimintaa tulee laajentaa.

Mielenterveysalan järjestöt kuten Mieli ry tekevät myös erinomaista työtä ihmisen mielenterveyden ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi.

”Raskas” psykiatria

Pelkkä psykososiaalinen tuki ei kuitenkaan riitä. Meidän on kyettävä hoitamaan myös vakavia mielenterveyden häiriöitä, kuten psykoosisairauksia tai vaikeaa itsetuhoisuutta. Näiden mielenterveyden häiriöiden hoitaminen edellyttää riittävää diagnostiikka ja psykiatrista osaamista. On välttämätöntä, että ihmisillä on nopea pääsy psykososiaaliseen tukeen, mutta usein tarvitaan myös lääkitystä ja pitkäaikaista kuntouttamista. Psykiatrisiin sairauksiin on paljon luotettavia näyttöön perustuvia hoitoja (esimerkiksi Käypä hoito -suositukset). Nämä edellyttävät asiantuntevia diagnostisia selvityksiä ja psykiatrista osaamista. Tarvitsemme myös ”raskasta” psykiatriaa.

Osaajapulaan ei ole yhtä ratkaisua

Valitettavasti Helsingissä ja koko Suomessa (ja maailmallakin) on vaikea psykiatripula. Helsingin psykiatriaan on todella pitkät jonot ja esimerkiksi lausuntojen saaminen voi olla kiven alla.

Tähän osaajapulaan ei kenelläkään ole yhtä viisasten kiveä. Jotain voidaan tehdä toiminnan uudelleenorganisoimisella (lisää avustavaa henkilökuntaa) ja digitalisaatiota kehittämällä (esimerkiksi nettiterapioiden toimivuudesta on hyvää näyttöä). Lisäksi sekä työolosuhteilla että palkkauksella on tottakai olennainen osuus osaajien saamisessa.

Mielenterveyden edistäminen kuuluu meille kaikille

Voimme omalta osaltamme tukea haasteellisessa tilanteessa olevia lähimmäisiämme ja ohjata heitä tuen piiriin. Voimme itse opetella hakemaan ajoissa apua, kun tuntuu että maailma kaatuu päälle.

Tämän lisäksi voimme rakentaa sellaista kaupunkia ja yhteiskuntaa, jossa tukea on saatavissa helposti ja nopeasti, jossa ammattilaiset kykenevät ohjaamaan avun tarvitsijan oikeaan paikkaan ja jossa eri tyyppisiin ja eri vaikeusastetta oleviin mielenterveyden häiriöihin saa oikea-aikaisesti ja ammattitaitoisesti näyttöön perustuvaa psykiatrista hoitoa.

Kati Juva
Erikoislääkäri, sote-lautakunnan jäsen

*43 % kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä johtuu mielenterveyshäiriöistä.