14537006_10154558940862528_2140180579_o
Yleiskaavan ja helsinkiläisille tärkeän Keskuspuiston ongelmallisin kohta on se, miten toteutetaan Hämeenlinnanväylän bulevardi nirhaisematta puistosta. Se on kuitenkin mahdollista tehdä.
Ratkaisu on löydettävä, koska Keskuspuisto on korvaamaton: suuri, luonnontilainen metsäalue pääkaupunkimme keskellä. Se on ketun, lumikon, palokärjen ja satakielen koti, muiden muassa. Keskuspuistossa on aarnia, haapoja, lehtoja. Moni saa iloita metsästä päivittäin pyöräillessään töihin. Keskuspuisto on ainutlaatuinen virkistysalue, luontokohde ja liikunnan lähde. Se on paikka, johon miltei kaikilla helsinkiläisillä liittyy omia muistoja.
Ville Ylikahri kuvasi hyvin blogissaan Metsälän liittymää. Paljon tilaa vievä liittymä voidaan purkaa ja sen tilalle tehdä tavallinen risteys. Näin vapautuu uutta rakennusmaata uusille, kaivatuille asunnoille. Kun moottoritiemäisestä väylästä tehdään katu, sen nopeudet laskevat. Ajonopeuksien laskiessa laskee myös alueen melutaso ja ilmansaasteet vähenevät. Tällöin on myös mahdollista rakentaa viihtyisiä asuntoja lähemmäksi tietä Mannerheimintien ja Mäkelänkadun tapaan.
Metsälän risteys
Pääsääntöisesti kyse on nykyisen Hämeenlinnanväylän reunasta, joka ovat pääosin nuorta metsää, pensaikkoa ja niittyä. Rakentaminen myös parantaa Keskuspuistoa virkistysalueena: melu vähenee ja nykyiset, käyttämättömät piennaralueet tulevat käyttöön.
Suurin ongelma yleiskaavassa on edelleen pohjoisempana Maunulan ja Pirkkolan kohdalla, missä Keskuspuisto on jo valmiiksi kapea. Kuten Sanna Vesikansa toteaa: “Kyse on tässä myös oikeasta metsästä eikä mistään melualueen pusikoista.”
Sen kaventaminen nykyisestä vaarantaisi puiston ekologiset käytävät sekä vähentäisi upeiden ulkoilureittien käyttöä. Onneksi päätökseen on jo lisätty se, että ekologiset käytävät turvataan ja samoin taimenen nousu Haaganpuroon. Vihreiden ehdotuksesta tältä alueelta myös poistettiin rakentamista sekä syksyn että kevään yleiskaavaneuvotteluissa, jotka käytiin ryhmien välillä.
Vihreät ovat myös ehdottaneet, että tien linjausta siirrettäisiin Pirkkolan kohdalla Keskuspuistosta Haagaan päin. Kaikki mahdollinen rakentaminen siirretään Haagan puolelle. Keskuspuiston puolella rakentaminen olisi vain yksi talorivi, jos sitäkään.
Sekin vaihtoehto nimittäin on, että Hämeenlinnanväylän bulevardin vieressä Keskuspuiston puolella säilytettäisiin puisto, eikä rakennettaisi taloja. Esimerkiksi Sibeliuspuisto rajautuu Mechelininkatuun.
Kaikissa tapauksissa Pirkkolan alue tulee jättää viimeiseksi toteutettavaksi osaksi Hämeenlinnanväylän bulevardia. Näin meillä on aikaa löytää Keskuspuistoa säästävä, paras ratkaisu.
Yksi mahdollisuus on laatia alueelle osayleiskaava, jossa keskuspuisto saisi tarkat rajat, joiden sisälle ei voisi rakentaa. Silloin koko Keskuspuisto käsiteltäisiin omana kokonaisuutenaan.
On kysytty, miksi Hämeenlinnanväylän varressa ylipäätään on rakentamista? Ne alueet ovat tärkeitä, koska suunniteltua pikaratikkaa ei voida viedä muuta kautta. Ilman suunniteltua pikaratikoiden verkostoa Helsinki hukkuu saasteisiin ja meluun kaupungin kasvaessa.
Keskuspuistoa laajentavia ja ennallistavia toimia pitäisi tehdä joka tapauksessa, yleiskaavasta riippumatta. Hannu Oskala on ehdottanut, että Pirkkolan urheilupuiston parkkipaikkoja siirretään ja niiden tilalle tehdään uutta viheraluetta.
14610684_10154559077992528_651065000_n
Keskuspuistoa turvaavat ratkaisut on mahdollista tehdä nykyisen yleiskaavaehdotuksen puitteissa. Voimme siis hyväksyä kaavan ja samalla parantaa Keskuspuiston virkistyskäyttöä.
Strategista ja suurpiirteistä yleiskaavaa on tulkittava keskuspuiston kohdalla niin, että puistoa säilytetään mahdollisimman paljon. Pelkkä hyvä tahto ei tietenkään riitä, vaan kaupunginvaltuustossa tehtävässä päätöksessä on oltava mukana tarpeeksi vahvat ja sitovat ohjeet siitä, miten bulevardin jatkovalmistelua voidaan tehdä. Tämän tavoitteen eteen Vihreät tekee töitä.
Elina Moisio
Kaupunginsuunnittelulautakunnan jäsen