Ensi vuoden budjetti:
Aidosti viherelvyttävä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta lisäävä
Valtuutettu Elina MoisioPuheenjohtaja, hyvät valtuutetut
Vihreille on tärkeää, että taloutta suunnitellaan tasapainoisesti. Halusimme, että ensi vuoden budjetti tehdään siten, ettei palveluja heikennetä samalla kun talous on pidemmällä aikavälillä hallittavissa. Tässä onnistuttiin. Korkea investointitaso on näin talouden taantuman aikaan perusteltu, samoin velanotto siihen tarkoitukseen. Tarvitsemiamme palveluita ei kuitenkaan tule maksattaa tulevilla sukupolvilla. Siksi halusimme tasapainottaa neuvotteluissa syntyneitä menonlisäyksiä yleisen kiinteistöveron alarajan korottamisella.
Tällä budjetilla turvataan palvelut käymättä kuntalaisten kukkarolla. Kunnallisveron korottaminen on tärkeä työkalu, jota ei ole syytä hylätä tulevaisuudessa, mutta joka tähän tilanteeseen olisi ollut väärä. Kiinteistövero on kunnallisveroa oikeudenmukaisempi vero. Kiinteistövero omaisuusverona on Suomessa paljon kansainvälisen tason alapuolella, siksi sitä oli varaakin korottaa. Kiinteistövero ei pitkällä aikavälillä nosta asumiskustannuksia. Tämä siksi, että tontin ostohinta alenee vaikka vuotuinen maksu nousee. Kunnallisveron korotuspaineisiin kannattaa suhdannesyistäkin palata sitten, kun talouden kääntyminen on näköpiirissä.
Vihreämpiä investointeja
Helsingin investoinneista tehtiin talousarvioneuvotteluissa selkeästi ekologisesti kestävämmät. Jo talousarvioehdotus sisälsi kiitettävästi satojen miljoonien joukkoliikenneinvestoinnit ja kymmenien miljoonien homekoulujen korjausmäärärahat.
Neuvottelujen tuloksena suunta vielä parani. Tontinvarausehdoissa ja kaupungin peruskorjaustoiminnassa sekä omassa uudistuotannossa parannetaan rakennusten energiatehokkuutta. Tavoitteena on A-energialuokka. Tämän toteuttamiseen varatut 2 miljoonan määrärahat kuluvat varmasti nopeasti. Erityisesti peruskorjausrakentamisessa kannattaa toimia järkevästi. Tavoitteet kannattaa asettaa korkealle siellä, missä se on mahdollista, sillä kaikessa korjausrakentamisessa se ei ole mahdollista.
Helsingin olisi syytä alkaa itse tukea taloyhtiöiden energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja. Kaupungin pitäisi kannustaa energiatehokkuuden parantamiseen julkisivu- ja putkiremonttien yhteydessä. Esimerkkinä käy vaikkapa Maunulan energiatehokkuushanke, MET-hanke, jossa 25 taloyhtiöitä ponnistelee energiansäästön eteen.
Vähäautoisempaan ja viihtyisämpään kaupunkiin kulkee monta reittiä.  Pyöräilyn lisäämistä varten on syytä sovitusti uusia pyöräilyn suunnitteluohjeisto ensi vuoden aikana. Saman tavoitteen takia pyörätieverkoston kehittämiseen lisättiin kaksi miljoonaa euroa. Näillä määrärahoilla voisi aloittaa vaikka Mechelininkadun pyörätien rakentamisen heti alkuvuodesta.
Pyöräily ei ole harrastus vaan elämisen ja liikkumisen muoto, jonka edistämisessä me vihreät näytämme jäävän valitettavan yksin. Tämän todistaa taas eilinen HSL:n hallitus, jossa kokoomus vastusti kokeilua pyörien kuljettamisesta paikallisjunissa.
Kuten valtuuston strategiaohjelmassa päätettiin, on syytä pikimmiten asettaa pyöräilyprojekti ja sille toteutusohjelma. Ilman näitä emme koskaan tule saavuttamaan pyöräilyn kaksinkertaistamistavoitteita. Ensi vuoden päättyessä valtuustokaudesta on jo puolet takana, työ pitää käynnistää nyt!
Teenkin asiasta seuraavan ponnen:
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että vuoden 2010 aikana käynnistetään valtuuston strategiaohjelmassa päätetty pyöräilyprojekti ja sen toteutusohjelman laadinta.
Asukaspysäköintimaksun korottamisesta voisi sanoa, että jo oli aikakin. Viiteentoista vuoteen maksuun ei ole koskettu. Kun samalla päätettiin, että pysäköintimaksuista ja pysäköintivirhemaksuista tulee saada lisätuottoja, valvonta näiltä osin varmasti tehostuu. Enää ei kannatta käyttää asukaspysäköintipaikkoja varastointiin ja käyttämättömien autojen pysäköintiin. Tästä hyötyvät ennen kaikkea asukkaat, joille paikka voi jatkossa löytyä helpommin.
Ehkä keskustamme muuttuu pikku hiljaa autoilun ja pysäköinnin villistä lännestä ruuhkattomammaksi ja saasteettomammaksi.  Onneksemme kaupunki on myös ehdottanut liikenne- ja viestintäministeriölle ruuhkamaksut mahdollistavaa lainsäädäntöä.
Sosiaalista oikeudenmukaisuutta talouden keinoin
Erityisen hienoa on se, että vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta tämä budjetti pystyy jopa hieman vahvistamaan palveluja. Tarpeita olisi varmasti paljon nyt toteutettuja enemmän. Näihin tarpeisiin palaamme taloudellisen tilanteen kohennuttua tulevina vuosina.
Nyt tehty toimeentulotuen uudistaminen auttaa juuri kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Jos toimeentulotukimenojen ennakointi on aikaisempina vuosina mennyt pieleen, on sosiaalivirasto joutunut löytämään rahaa muista toiminnoistaan. Tämä epäkohta on nyt vihdoinkin korjattu. Momentin eriyttämisen lisäksi ennalta ehkäisevän toimeentulotuen osuus turvattiin kirjauksella, että toimeentulotukirahoista kolme prosenttia on käytettävä ennalta ehkäisevään toimeentulotukeen. Ehkäpä ensi vuonna Helsinki voi ylpeänä todeta seuraavansa valtakunnallista suositusta, jota juuri mikään muu kunta ei noudata.
Tämä tehty uudistus takaa sen, että jos toimeentulotuen saajia on ensi vuonna arvioitua enemmän, ylitysoikeutta haetaan valtuustosta ilman, että sosiaalitoimen muiden asiakkaiden palvelut kärsivät. Ja ilman, että ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen kajotaan.
On jotenkin muodikasta arvailla ensi vuoden työttömyyslukuja. Prosentteja lentelee ja ekonomistien ja puolueiden hatuista vedellään lukuja. Kivijalka, jolle tämä talousarvio on rakennettu, on tämän vuoden toteumaennuste. Se on hyvä ja rehellinen kivijalka. Tälle kivijalalle eli uusimmalle toteumaennusteelle soisi jatkossakin talousarvioiden laadittavan heti alusta pitäen.
Perheet

Taloudellinen taantuma näkyy ikävällä tavalla perheiden tilanteissa Helsingissä. Ongelmien ehkäisemiseksi on ennaltaehkäisevien lapsiperheiden palvelut pidettävä hyvällä tasolla.  Palvelujen lisäksi tarvitaan verkostoja, johon perheet voivat tukeutua. Vaikkapa kerho- ja iltapäivätoiminnalla, pienentämällä päiväkotiryhmiä ja yhteistyöllä järjestöjen kanssa voidaan ongelmat havaita ja korjata jo aikaisessa vaiheessa. Leikkipuistojen korjausrakentamiseen lisättiin rahaa tästäkin syystä.
Valitettavasti huostaanotot ovat lisääntyneet Helsingissä. Sijaishuollossa on tehty merkittävä työ sen eteen, että lisää perheitä on saatu ja sitä myötä laitospaikkoja vähennettyä. Hienoa, että niin moni perhe ryhtyy tähän haastavaan, mutta antoisaan työhön. Onkin syytä lisätä sijaisperheiden tukea nykyisestä olennaisesti. On huolestuttavaa, että vaikeasti sijoitettavat, monisairaat lapset ovat tällä hetkellä suurin asiakasryhmä, joka on kasvanut voimakkaasti. Heidän kohdallaan perhesijoitus ei ole mahdollinen ja siksi perhesijoitusten ohella on syytä vahvistaa omia, kodinomaisia laitoksia. Teen aiheesta toivomusponnen:
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että otetaan käyttöön tapoja, joilla sijaisperheeksi ryhtyneitä voidaan tukea, kuten ympärivuorokautinen perhehoidon tukipalvelu. Samalla on vahvistettava kaupungin omia, kodinomaisia laitoksia niille lapsille, joille perhesijoitus ei ole mahdollinen.
Kaikki perheitä koskevat uutiset eivät kuitenkaan ole ikäviä. Iloksemme Helsingissä on ennakoitua enemmän lapsia. Viiden miljoonan lisämäärärahalla saadaan viidellesadalle lapselle päiväkotipaikka. Päivähoidossa yksityinen hoito ja kotihoito täydentävät hyvällä tavalla laadukasta kunnallista päivähoitoverkkoa. Jatkossa talousarvioehdotuksen tulisi perustua automaattisesti uusimmalle päivähoitoikäisten väestöennusteelle.
Päihteet ja mielenterveys
Vihreät ovat monena vuonna kantaneet huolta mielenterveys- ja päihdetyön määrärahoista Helsingissä. Nyt lisätyillä määrärahoilla saadaan paljon aikaiseksi. Päihteidenkäyttäjien kohdalla esimerkiksi Tervalammen kuntoutuskeskuksen huumekuntoutustoimintaa olisi syytä vahvistaa niin, että paikalla olisi henkilökuntaa myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tarve kun ei aina noudattele virka-aikoja. On syytä myös varmistaa huumekuntoutuksen monimuotoisuus. Lääkkeetöntä hoitoa tarvitaan. Kaupungin on jatkossakin hankittavaostopalveluja erilaista psykososiaalista kuntoutusta tarjoavilta asiantuntijayhteisöiltä. Olennaista on, että koko hoitoketju toimii ja kuntoutuneelle voidaan tarjota asumispalveluja tueksi.
Ikääntyneet
Väestö ikääntyy sitä vauhtia, että on mietittävä vanhusten hoidon rakenteita. On inhimillinen ja hyvä tavoite, että pitkäaikaisen laitoshoidon osuutta vähennetään. Tämä ei tarkoita sitä, että huonokuntoiset vanhukset tullaan huomenna siirtämään pois laitoksista. Muutos tapahtuu ajan myötä. Kun kotona asumista, palveluasumista ja kuntoutusta pystytään vahvistamaan, ikääntyneet pysyvät parempikuntoisina pidempään. Erityisesti omaishoitajat joutuvat koville tasapainoillessaan hoivan ja vastuun, omien töiden ja vaatimusten ristipaineessa. Omaishoitoon ja pitkäaikaishoivaan lisätyt määrärahat tulevat varmasti tarpeeseen.
Työllisyys
Yhtä lailla kun tuntuu olevan haluja arvailla ensi vuoden työttömyyslukuja, on haluja arvailla kunnallisen työmarkkinakierroksen ja palkkaratkaisun suuruutta. Sitä on kuitenkin aivan mahdotonta lähteä ennustamaan. Erilaisten määrärahojen lisääminen arassa työmarkkinatilanteessa ei ole reilua neuvotteluosapuolia kohtaan. Siksi sovussa olevat ryhmät sopivat, että palkkaratkaisun synnyttyä kaupunginhallitus käsittelee ratkaisun vaikutukset. Vihreille erityisen tärkeää on, etteivät ydinpalvelut, kuten hoito-, hoiva- kasvatus- ja opetustyön laatu, vaarannu.
Ensi vuoden työllisyystilanne on joka tapauksessa haastava. Erityisesti pitkäaikaistyöttömät, vajaakuntoiset, maahanmuuttajat ja nuoret tarvitsevat tukea työllistymiseen.  Tehokkaimpia toimia ovat ne, joissa kaupunki auttaa pääsemään avoimille työmarkkinoille töihin. Tässä taloustilanteessa se on haastavaa, joten on syytäkin, että kaupunki lisää omaa työllistämistään. Siksi ryhmät päättivät lisätä merkittävän työllistämismäärärahan päälle vielä 3 miljoonaa euroa, jotka kohdennetaan muun muassa vanhustenhoitoa ja omaishoitoa tukevan henkilöstön, pysäköinnin valvonnan henkilöstön ja koulutilojen iltakäytön mahdollistavan henkilöstön kouluttamiseen ja palkkaamiseen sekä työpajatoimintaan.
Arvon puheenjohtaja,
Demarit väittävät kaupunginhallituksessa esillä ollutta ehdotustaan tasapainoisemmaksi. Ero ehdotusten välillä on vuosikatteessa vain 5 miljoonaa euroa. Budjetin mittaluokassa se on kärpäsen verran. Kunnallisveron korotuksella demarit hankkivat 110 miljoonan euron lisätulot, josta sitten pistetään heti haisemaan 105 miljoonaa euroa. Lisäysehdotukset myös huutavat konkretiaa: huonossa taloudellisessa tilanteessa heitellään miljoonia sinne ja tänne. En parhaalla tahdollakaan voi kutsua tuota ehdotusta tasapainoisemmaksi.
Toimeentulossa, työllisyydessä ja perheiden palveluissa demareiden ehdotukset perustuvat mutu-tuntumalle ja epämääräisille laskelmille ensi vuodesta. Hyvä ja rehellinen kivijalka, jolle kaupunginhallituksen esitys on rakennettu, on tämän vuoden toteumaennuste.
Haluan kiittää kaikkia tätä budjettiesitystä laatimassa olleita ryhmiä hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä. Kiitos myös virkamiehille valmistelusta ja avusta. Tämä ensi vuoden talousarvio on aidosti viherelvyttävä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta vahvistava. Ja sen hyväksymistä on ilo suositella koko vihreän valtuustoryhmän voimin.