“Lisääntyvä asuntorakentaminen tulee sovittaa huolella virkistys- luonto- ja kulttuuriarvoihin ja kunkin alueen erityispiirteisiin. Nykyisessä korona-ajassa lähiluonnon arvostus näyttää entisestään lisääntyneen kansalaisten keskuudessa. AM-ohjelmaan onkin lisätty Vihreiden vaatimuksesta erityinen huomio siitä, että asuntotuotanto tulee toteuttaa kestävästi, luontoa ja viheralueita säilyttäen.”

Vihreiden ryhmäpuheen vuoden 2021 talousarvion lähetekeskustelun yhteydessä piti valtuutettu ja kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Tuomas Rantanen.

Lue koko ryhmäpuhe alta.

***

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuusto ja helsinkiläiset,

Nyt käsiteltävässä Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmassa kaupunginvaltuusto tunnistaa sen tosiasian, että nyky-Suomessa entistä useammat ihmiset haluavat asua elinvoimaisessa ja ympäristöltään houkuttelevassa pääkaupungissa.

Vihreiden kannalta Helsingin väkiluvun kasvu ei ole itseisarvo. Meille AM-ohjelmassa linjattava tuotantotavoitteen nosto on nimenomaan työkalu sille, että Helsinki vastaa väestön kasvusta seuraaviin haasteisiin kestävällä tavalla.

Helsinki ei itse päätä Suomen sisäisestä muuttoliikenteestä eikä maahanmuuttopolitiikasta. Sen sijaan jos kaupunki ei huomioisi niitä asuntopolitiikassaan, seurauksena olisi sosiaalisia ongelmia alueiden eriytymisen ja ahtaasti asumisen kannalta. Samalla asuntorakentamisen ohjaaminen ympäryskuntiin lisäisi liikenteen päästöjä ja uhkaisi siellä olevia arvokkaita luontoalueita.

Pääkaupunkien ja yleensä suurten kaupunkien merkittävin sosiaalinen haaste liittyy alueellisen eriarvoistumisen hallintaan.

Me vihreät emme halua synnyttää Helsinkiin eriytyviä rikkaiden ja vähemmän varakkaiden alueita. Tästä syystä pidämme tärkeänä, että Helsingin AM-ohjelmassa segregaatiota torjutaan asuntojen eri hallintamuotojen tasapuolisen jakautumisen avulla.

Oleellista meille on myös se, että hallintamuotojen tasapuolinen jakautuminen ei koske vain uusia alueita, vaan siihen puututaan aktiivisesti myös vanhojen vuokratalovaltaisten lähiöiden kohdalla. Siksi ohjelmakaudella erityiseksi kaupunkiuudistusalueiksi on nostettu Malminkartano-Kannelmäki, Malmi ja Mellunkylä lähiympäristöineen.

Myllypuron esimerkin kautta katsomme, että segregaation torjumisessa tarvitaan aina kestävän asuntopolitiikan ohella myös poikkihallinnollisia toimenpiteitä, investointeja palveluiden kehittämiseen ja asukkaiden osallistumista muutosten suunnitteluun.

Lisääntyvä asuntorakentaminen tulee sovittaa huolella virkistys- luonto- ja kulttuuriarvoihin ja kunkin alueen erityispiirteisiin. Nykyisessä korona-ajassa lähiluonnon arvostus näyttää entisestään lisääntyneen kansalaisten keskuudessa. AM-ohjelmaan onkin lisätty Vihreiden vaatimuksesta erityinen huomio siitä, että asuntotuotanto tulee toteuttaa kestävästi, luontoa ja viheralueita säilyttäen.

On myös hyvä muistaa, että yleiskaavassa rakentamisen mahdollisuuksia on varattu enemmän kuin tuotantotavoitteiden toteutuminen edellyttää. Tämä on tehty juuri siksi, että luonto- ja kulttuuriarvojen huomioimiselle on jätetty asemakaavoituksessa sovellettavaa harkinnanvaraa.

Hyvät valtuustokollegat,

Helsingin AM-ohjelma on poliittinen ohjelma, jonka valmistelussa meillä vihreillä on ollut johtava asema. Tämä siitä syystä, että roolissamme korostuu sillanrakentaminen ensi sijassa vapaarahoitteista asuntotuotantoa korostavan oikeiston ja kaupungin vuokrataloja painottavan vasemmiston välillä.

Tästä asetelmasta omalle tielleen poikkeavat perussuomalaiset, joille tämäkin asia näyttäytyy vain maahanmuuttopolitiikan osa-alueena. Koska jotkut uudet asunnot voisivat päätyä ulkomaalaistaustaisille, heidän mielestään on parempi, että niitä tehdään mahdollisimman vähän myös kantasuomalaisille.

Linjaus on surkuhupaisa: asuntojen vähäisempi määrä ei vaikuta maahanmuuttoon, vaan ensi sijassa asumisen hintaan ja ahtauteen. Samalla tällainen politiikka jättää pulaan kaikki ne helsinkiläiset, jolla ei ole varaa ostaa tai vuokrata tarvitsemaansa asuntoa.

Markkinavetoisuuden ja poliittisen ohjauksen välisen jännitteen vihreää määrittelyä kuvaa hyvin ohjelman linjaus parkkipaikkanormeista. Meidän mielestämme syntyy ekologisempaa ja reilumpaa kaupunkia, kun pysäköintipaikkoja rakennetaan aina vain tarpeen mukaan eikä niin, että tehdään paikkoja, joita ihmiset eivät tarvitse, mutta joista he joutuvat maksamaan asuntojensa hinnoissa.

AM-ohjelmasta löytyy myös vihreille tärkeä linjaus perheasuntojen riittävän osuuden ja laadun huomioimisesta. Tässä ei tietenkään ole kyse siitä, että vastustaisimme pienten asuntojen tekemistä. Sen sijaan kannamme huolta siitä, että ilman poliittista ohjausta perheasuntojen määrä saattaisi joillakin alueilla huveta niin, että se vaikeuttaisi lapsiperheiden palvelujen järjestämistä.

Emme myöskään halua ohjata lapsiperheitä muuttamaan ympäryskuntiin.

Vihreät eivät ole syyttömiä siihenkään, että vuodesta 2023 opiskelija- ja nuorisoasuntojen rakentamisen vuositavoite nousee viiteen sataan. Iloitsemme myös siitä, että ohjelmassa vahvistetaan rakentamisen hiilijalanjäljen kattoarvojen olevan tulevaa kansallista lakia kunnianhimoisemmat.

Yksi vihreiden johdolla tasapainotettu linjaus liittyy hitas-järjestelmään. Nykyisen hitaksen aito ongelma on siinä. että se taipuu myös yksityisen kiinteistösijoittamisen välineeksi.

Ei ole yhteisten asuntopoliittisten tavoitteiden mukaista, jos kohtuuhintaisten omistusasuntojen tuottamiseksi luotu järjestelmä tarjoaa merkittävältä osaltaan markkinavuokraisia vuokra-asuntoja.

Meidän vihreiden mielestä silti jatkossakin uusille alueille täytyy saada myös kohtuuhintaista omistustuotantoa. Samalla haluamme, että vanhoille vuokratalovaltaisille alueille saadaan laadukasta ja edullista omistustuotantoa silloinkin, kun rakennusliikkeille ei siihen ole kaupallista intressiä.

Näistä syistä on perusteltua, että hitaksesta ei luovuta ennen kuin sitä korvaava ja korjaava malli on otettavissa käyttöön. Vihreille on kuitenkin saman tekevää kutsutaanko luotavia uusia ratkaisuja hitaksiksi, puolihitaksiksi vai jollakin muulla nimellä.

Tulevan valmistelun tueksi olisi myös syytä tutkia tarkemmin sitä, miten laajaa nykyisen hitaksen hyödyntäminen sijoittamisen välineenä oikeasti on.

Puheenjohtaja, valtuustotoverit,

AM-ohjelma on strateginen paperi, joka antaa yhteisiä suuntaviivoja sille, mihin kaupungin asuntopolitiikassa pitää pyrkiä. Samalla on tarpeen muistuttaa, että ohjelman käytäntöön soveltamisessa pitää aina huomioida kestävään liikennepolitiikkaan, luonto- ja kulttuuriarvojen vaalimiseen sekä kansalaisten osallistumiseen liittyvät kaupungin muissa yhteyksissä julkituodut linjaukset ja periaatteet.

Näillä sanoilla vahvistan, että vihreä valtuustoryhmä kannattaa AM-ohjelman hyväksymistä.

 

Kuva: Otto-Ville Mikkelä