Ryhmäaloite pormestarimallista (2004)

Helsinki on uudistamassa johtamisjärjestelmäänsä. Vihreiden tavoitteena on ollut jo kymmenen vuoden ajan tehdä kaupunginjohtajiston valinnasta avoimempaa ja demokraattisempaa. Vihreä valtuustoryhmä esitti pormestarimallin selvittämistä Otto Lehtipuun jättämässä aloitteessa vuonna 2004:

Toisin kuin useimmissa EU-maissa, Suomessa vallitsee kaksijakoisen kuntajohtamisen perinne. Kunnanjohtaja on virkamies, jonka asema on riippumaton kunnallisvaalien tuloksesta. Kunnan poliittinen johto, valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat, on vaaleissa vastuussa kuntalaisille, mutta sillä ei ole muita laissa määriteltyjä tehtäviä kuin kokousten tekninen johtaminen. Poliittisen vastuun kannalta asetelma on ongelmallinen ja kansalaisen näkökulmasta varsin epäselvä. Tiivistyvä pääkaupunkiseudun yhteistyö asettaa uusia haasteita sekä virkamiesvalmistelulle että poliittiselle päätöksenteolle.

Kuntalaki antaa kunnille kaksi mahdollisuutta poiketa lain pääsääntönä pitämästä kunnan johtamisjärjestelmästä: kunnanhallituksen puheenjohtajaksi voidaan valita myös valtuuston puheenjohtaja tai valtuuston toimikaudeksi valittu kunnanjohtaja. Toistaiseksi yksikään kunta ei ole ottanut käyttöön näitä mahdollisuuksia. Tampereen kaupunki on edennyt asiassa tähän mennessä pisimmälle tekemällä selvityksen poliittisesti vastuutetun kaupunginjohtajan mallista eli ns. pormestarimallista. Tampereen kaupunginvaltuusto käsitteli keväällä 2003, mutta päätti kuitenkin siirtää ratkaisut seuraavalle vaalikaudelle.

Koska Suomesta puuttuvat käytännön esimerkit pormestarimallin toimivuudesta, ja koska Tampereen ja Helsingin johtamisjärjestelmissä on eronsa, asian valmistelu Helsingissä tulisi aloittaa perusteellisella selvityksellä strategisen johtamisen vahvistamisesta. Valtuustolle on annettava tarvittavat työkalut, jotta se voi hoitaa tehtävänsä kaupungin ylimpänä päättävänä elimenä. Erityisenä ongelmana on suunnittelun lyhytjänteisyys: päätöksenteossa korostuu vuosittainen budjetti ja sen määrärahamomentit taloussuunnitelman ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden kustannuksella.

Poliittisen vastuun selkeyttämisen lisäksi pormestarimalli vahvistaisi myös kunnallista itsehallintoa, joka on viime vuosina heikentynyt. Selvityksessä tulisi pohtia kaupungin johtamista ja johtavien viranhaltijoiden valintaa nykysäädösten mukaista luomaa tilannetta laajemmin, esimerkiksi siltä osin, voitaisiinko Suomessa ottaa käyttöön pormestarin valitseminen suoralla kansanvaalilla, kuten Keski-Euroopassa on yleistä.

Me allekirjoittaneet vihreät kaupunginvaltuutetut esitämmekin, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet strategisen johtamisen kehittämiseksi ja pormestarimalliin siirtymiseksi Helsingin kaupungissa.

Helsingissä 24. maaliskuuta 2004

Close Comments