Helsingin rajojen yli kasvava ratikkaverkko on tärkeää ihmisten arjen sujuvuudelle, kestävälle liikkumiselle ja ilmastotavoitteille. Kaupunginhallituksessa tehtiin tänään lähes kaikkien puolueiden tukemana päätös esittää valtuustolle HKL:n yhtiöittämistä. Elokuun lopulla myös HKL:n johtokunta asettui puoltamaan yhtiöittämistä. Yhtiömuotoon ollaan siirtymässä siksi, että se mahdollistaa seudullisen raitiotieverkon kehittämisen ja laajentamisen yhdessä muiden kaupunkien kanssa. 

Yhtiöittämistä on valmisteltu jo useampi vuosi ja siihen liittyvää päätöksentekoa on edeltänyt pitkä harkinta sekä perusteelliset selvitykset ja keskustelut eri vaihtoehdoista.  Raitiotieverkon seudullisesta yhteistyöstä on tehty useampia selvityksiä viime vuosien aikana. Prosessi on lähtenyt liikkeelle yhdessä Vantaan kanssa ja naapurikaupungissamme on vireillä tärkeä raitiotiehanke, jonka toteutumista haluamme myös Helsingissä edistää. Ratikat alkavat liikennöidä pääkaupunkiseudulla Helsingin ulkopuolella, joten seudullista yhteistyötä on tiivistettävä ja mietittävä uudelleen. HKL ei voi liikelaitoksena tuottaa seudullista raideliikennettä, sillä Vantaa ja Espoo eivät halua organisaatiomallia, jossa joutuisivat osallistumaan Helsingin sisäisen raideliikenteen kustannuksiin. 

Jos Helsinki tekee päätöksen yhtiöittämisestä, niin Vantaa on suunnitellut päättävänsä yhtiöön mukaantulosta lokakuussa. 

Vihreillä ei ole yhtiöittämiseen voimakasta periaatteellista kantaa suuntaan tai toiseen. Seudullinen raideliikenneyhtiö mahdollistaa lukuisia mittakaavahyötyjä ja julkisten varojen säästöjä verrattuna siihen, että jokaisessa kaupungissa olisi oma joukkoliikennelaitoksensa. Tällä vuosikymmenellä raitiotieverkon pituus on kolminkertaistumassa pääkaupunkiseudulla – on tärkeää, että järjestelmää voidaan johtaa ja kehittää yhtenäisesti. Raitiotie-, kalusto- ja varikkohankinnoissa seudullinen suurempi yhtiö tuo merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Seudullinen yhtiö luo raitiotieliikenteen osaamiskeskittymän, jonne voidaan houkutella parhaat ja asiantuntevimmat työntekijät – niin suunnitteluun kuin vaikkapa korjaus- ja huoltotehtäviin. 

Vihreille on koko prosessin ajan ollut tärkeää, että muutoksessa turvataan HKL:n henkilöstön asema. HKL:n tulee jatkossakin olla hyvä ja luotettava työnantaja. Raitiotieverkosto laajenee ja ratikkaliikenne lisääntyy, joten työvoimapula on uhka myös raitiotieliikenteelle. Alan vetovoimaisuutta täytyy lisätä entisestään. Henkilökunnan etuja ei olla heikentämässä eikä henkilökuntaa olla karsimassa. Päinvastoin, todennäköisesti raideosaajia tarvitaan tulevina vuosina paljon nykyistä enemmän.  HKL:n työntekijät siirtyvät uuteen yhtiöön vanhoina työntekijöinä ja työsuhteiden edut säilyvät. Yhtiöittäminen on herättänyt osassa henkilöstöä merkittävää huolta ja tämä tulee ottaa vakavasti. Keskustelun ja viestinnän on oltava prosessin edetessä avointa. On tärkeää, että lähetämme poliittisesta päätöksenteosta yhtenäisen viestin: henkilöstö on HKL:n tärkein voimavara ja heidän asemansa ja työsuhteidensa edut turvataan tulevassa yhtiössä. 

Vihreiden keskeinen tavoite on parantaa joukkoliikennettä ja tehdä siitä entistä houkuttelevampaa. Joukkoliikenteen järjestämisen ja tuottamisen työnjako säilyvät jatkossakin ennallaan. HSL suunnittelee ja tilaa ratikka- ja metroliikenteen reitit, ja tuleva kaupunkiraideliikenneyhtiö tuottaa liikennöinnin. Käänteisesti tämä on ollut osalle puolueista syy vastustaa yhtiötä: Vantaalla Perussuomalaiset vastustavat ratikkaa, ja Helsingissä yhtiöittämistä.

Kaupunginhallituksessa hyväksyttiin SDP:n tekemä ja meidän kannattamamme lisäysesitys: 

“Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin pormestari Vartiainen kutsui Espoon ja Vantaan johtavia poliittisia luottamushenkilöitä seudulliseen keskusteluun 3.9. Keskustelussa todettiin seudullisen yhteistyön tuovan lisäarvoa seudun raideliikenteen kehittämiseen. Helsinki pyrkii varmistamaan seudullisen yhteistyön jatkumisen ja vahvistumisen.

Kaupunginhallitus toteaa HKL:n johtokunnan tavoin, että yhtiössä tulee varmistaa laajan avoimuuden noudattamisen periaate ja turvata henkilöstön asema. 

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että siirtyneiden sekä uusien työntekijöiden yhdenvertainen asema pyritään varmistamaan, että perustettavan yhtiön osalta kaupungin luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus sekä -mahdollisuus säilyy liikelaitosta vastaavan laajuisena, ja että konserniohjeen mukaisesti yhtiön suurimpien investointien edellytyksenä on kaupungin ennakkohyväksyntä. 

Yhtiön hallinnossa tulee varmistaa henkilöstön edustus vähintään johtoryhmätasolla. 

Kaupunginhallitus edellyttää, että kaupunki pyrkii siihen, että Helsinki voi nimetä yhtiön hallitukseen kolme poliittista luottamushenkilöä.”

Reetta Vanhanen
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja