Orpon hallitus leikkasi vuonna 2024 merkittävästi myös kulttuurin määrärahoja. Taiteen
keskustoimikunnan avustusmäärärahojen leikkaukset osuvat kipeästi koko taiteen kenttään, ja
hallituksen mukaan lisää leikkauksia on edelleen luvassa.

Esittävän taiteen kenttä painottuu vahvasti pääkaupunkiseudulle, joten päätöksillä on valtava
merkitys paitsi Helsingin kulttuuritarjonnalle, myös koko maan kulttuurielämälle. Helsingin
kulttuuripalvelut vähenevät merkittävästi, ellei Helsinki vastaa hallituksen leikkauksiin
kasvattamalla omaa kulttuuribudjettiaan. Tästä syystä vihreä valtuustoryhmä ajaa merkittävää
korotusta taiteen kentän määrärahoihin, niin vapaalle kentälle kuin valtion osuutta saaville
toimijoille.

Esittävä taide on työvoimapainotteinen ala, jonka toimijat yleinen kustannus- ja palkkatason nousu
on ajanut ahtaalle. Viime vuosien tes-korotukset ja kustannusten nousu haastavat toimijoita samaan
aikaan, kun avustustaso ei ilman leikkauksiakaan ole pysynyt kulujen nousun perässä.
Vapaa kenttä on usein taiteellisen kokeilun, uusien toimintamallien ja yhteistyön toteutumispaikka.
Vapaan kentän rahoitus on kuitenkin täysin riittämätön suhteessa kentän laajuuteen. Valtion tuki
taiteen vapaalle kentälle on pienempää ja alan toimintaedellytyksiä tukevat rakenteet hauraampia
kuin valtionosuuden piiriin kuuluvilla toimijoilla. Valtion Taiteen keskustoimikunnan lisäksi
Helsingin kaupunki tukee taiteen vapaata kenttää eli esittävän taiteen toimijoita, jotka jäävät valtion
osuuslain ulkopuolelle.

Vihreiden näkemys on, että rahoituksellisesti ja rakenteellisesti erilaisten toimijoiden yhteistyötä on
tarpeen tiivistää ja sitä mahdollistetaan myös tukemalla vapaata kenttää. Vapaan kentän rakenteiden
tukeminen on välttämätöntä myös esittävän taiteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden tukemisen
näkökulmasta. Rakenteiden vahvistamisella tuetaan palkkatasa-arvoa, samoin kuin yhteisöjen
työnantajaosaamista ja työolosuhteita. Osa tuesta palautuu takaisin valtiolle ja kunnille
työntekijöiden verotuloina.

Esittävän taiteen toimijan vakaa rahoituspohja koostuu usein valtionosuudesta, omasta
tulonmuodostuksesta sekä kuntarahoituksesta. Helsingissä on 29 valtionosuutta saavaa esittävän
taiteen toimijaa, joista 25 on Helsingin kaupungin toiminta-avustusten piirissä. Valtionosuustoimijat
ovat olennainen osa kulttuurin infrastruktuuria ja ne tarjoavat sekä jatkuvuutta että uusia
työtilaisuuksia vapaan taiteen kentän freelance-taiteilijoille.

Helsinkiläisten vos-toimijoiden kuntarahoituksen osuus on ollut maan keskiarvoihin nähden
verraten matalahko. Helsinkiläisessä monimuotoisessa vos-verkostossa painottuvat pien- ja
ryhmäteatterit, tanssin toimijat ja sirkustoimijat, joiden tarpeet ja haasteet ovat yhteneväisempiä
vapaan kentän kuin kunnallisten kulttuurilaitostoimijoiden kanssa. Helsingin tavoitteena on vos-
kentän toimijoiden tuen kasvattaminen 30 prosentin osuuden tavoitetilaan asteittain.

Taide on merkittävä tekijä Helsingin viihtyvyyttä ja vetovoimaa arvioitaessa. Maan pääkaupunkina
Helsingillä on erityinen vastuu kulttuurirakenteiden ylläpitämisessä. Valitettavasti Orpon
hallituksen leikkausten vuoksi moni taiteen alalla toimiva on vaarassa menettää työpaikkansa.
Vihreä valtuustoryhmä haluaa huolehtia taiteen kentästä ja siksi ajamme merkittävää kasvua
Helsingin myöntämiin kulttuurin avustusmäärärahoihin.

Outi Alanko-Kahiluoto
kaupunginvaltuutettu, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen