Helsingin vuoden 2022 talousarvioehdotus esiteltiin torstaina 4.11. pormestariston yhteisessä tiedotustilaisuudessa. Vihreät ovat tyytyväisiä siihen, että talousarviossa turvataan koulutuksen rahoitus, panostetaan koronapalautumiseen sekä jatketaan palkkaohjelmaa, jolla mahdollistetaan palkankorotuksia vakavasta työvoimapulasta kärsiville aloille.

Talousarviota valmisteltiin ryhmien yhteistyöllä

Pormestarin budjettiprosessin avoimuudesta on käyty kriittistä keskustelua. Pormestari Vartiainen ei tällä kertaa halunnut laatia yksin kokoomuksen pohjaesitystä, vaan otti muut ryhmät mukaan jo varhaisemmassa vaiheessa keskustelemaan ja rakentamaan yhteistä esitystä. Pohjaesityksellä on suuri painoarvo ja vihreissäkin halusimme tarttua mahdollisuuteen tehdä yhteistyötä. On kuitenkin selvää, että avoimuudesta tai julkisesta keskustelusta ei tule tinkiä. Ensi vuonna on pohdittava tarkkaan, millä tavoin kaupunkilaiset voidaan jo aikaisessa vaiheessa osallistaa mukaan talousarvion valmisteluun. Muista kaupungeista on myös opittavaa.

Palkkaohjelmasta ratkaisuja työvoimapulaan

Vihreän valtuustoryhmän tavoitteena budjettiin oli saada juuri hyväksytyn kaupunkistrategian toteutus vauhdilla käyntiin. Lisäksi talousarviolla oli vastattava erityisesti vakavaan työvoimapulaan esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja hoitoalalla. Henkilöstöpulaan vaaditaan laaja-alaisia toimia koko kaupungissa, mutta myös palkkaohjelmalla on merkitystä. Saimme neuvoteltua vuodelle 2022 yhteensä 5 miljoonan suuruisen palkkaohjelman jatkon. Sen jakautumisesta päätetään myöhemmin yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Koulutuksen perusrahoitus turvataan

Osallistuminen talousarvioehdotuksen valmisteluun mahdollisti paremman tietopohjan talouden pohjaluvuista ja esimerkiksi koulutuksen tarvitsemasta rahoituksesta. Haasteita ratkottiin yhdessä muiden ryhmien kanssa. Vihreät tekivät neuvotteluissa paljon töitä koulutuksen perusrahoituksen turvaamiseksi. Varhaiskasvatuksen vakavasta tilanteesta on keskusteltu viime päivinä paljon. Alan vetovoimaisuus vaatii laaja-alaisia toimia ja palkkaohjelman jatkamista. Lisäksi varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksien parantamisen ja oppivelvollisuuden laajentamisen vaatima lisärahoitus on varmistettu budjetissa. Oppimisvajeen korjaamiseen ohjataan toimialalle yhteensä 17 miljoonaa euroa kahdelle seuraavalle vuodelle.

Koronakriisistä palautumiseen 70 miljoonaa

Koronakriisin aiheuttamaa oppimisvajetta, pitkiä hoitojonoja ja kulttuurikentän ahdinkoa paikataan 70 miljoonan euron toipumispaketilla. Suurin osa tästä lisärahoituksesta  suunnataan sosiaali- ja terveyspalveluihin. Esimerkiksi mielenterveyspalveluihin pääsyä on helpotettava. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimijoille suunnattu koronarahoitus on yhteensä 8 miljoonaa seuraavalle kahdelle vuodelle. Tällä voidaan tukea niin kulttuurikenttää kuin lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia.

Neuvottelimme vihreissä kaupunkistrategiaan terapiatakuun toteuttamisen vuonna 2022 ja halusimme varmistaa tavoitteelle riittävän rahoituksen talousarvioon. Vihreät tekivät jo viime valtuustokaudella paljon työtä matalan kynnyksen mielenterveyspisteiden sekä lyhytterapioiden saatavuuden eteen. Terapiatakuu mahdollistaa nopean pääsyn vaikuttavan hoidon piiriin.

Ilmastotoimet ja kestävästi kasvava Helsinki

Kaupunkistrategian suurimpia saavutuksia olivat ilmastotoimet, hiilineutraaliustavoitteen aikaistaminen vuoteen 2030 sekä arvokkaiden luontoalueiden turvaaminen. Tämä budjetti toteuttaa kaupungin kestävää kasvua. Helsingin raitiotiehankkeet ja pyöräilyn tavoiteverkko etenevät aikataulussa. Viihtyisälle kaupungille on erityisen tärkeää, että puistojen ja lähiliikuntapaikkojen parantamiseen on riittävät resurssit. Korona-aika on lisännyt helsinkiläisten liikkumista luonnossa, mikä näkyy polkujen aiempaa nopeampana kulumisena. Tämä vaatii satsausta uusiin reitteihin luontoalueilla.

Tuottavuutta parannetaan rakenneuudistuksilla

Kaupunkistrategiassa sovittiin, että kaupungin käyttötalousmenot kasvavat vuosittain kustannustason muutoksen ja väestönkasvun mukaisesti. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla huomioidaan lasten määrän kasvu täysimääräisesti. Samalla tuottavuuden tulee kuitenkin kasvaa eli menokasvua vähentää tuottavuustavoite, joka on tässä talousarviossa 0,3% ja tulevina vuosina 0,5%. Strategiassa linjattiin tällä kertaa kuitenkin, että tuottavuustavoite ei kohdistu suoraan toimialoille ja palveluihin, vaan tuottavuutta parannetaan rakenteellisilla uudistuksilla. Tämä on tärkeä muutos aiempaan, jotta laadukkaat palvelut saadaan turvattua. Ryhmien välisissä neuvotteluissa löydettiin yhteinen näkemys työterveysliikelaitoksen sekä tukipalveluiden kehittämisestä ja tuottavuuden parantamisesta. Työterveyspalveluista tullaan järjestämään laatukilpailutus, jolla parannetaan työterveyspalveluiden saatavuutta henkilöstölle, sisäisten digitaalisten peruspalveluiden tuotantoa varten perustetaan in-house-yhtiö ja Staralle ja Palvelukeskusliikelaitokselle asetetaan uusia tuottavuusvelvoitteita. Ratkaisut ovat tarpeellisia, mutta eivät aina helppoja.

Reetta Vanhanen
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja