Valprogram

Godkänt 19.2. 2019 av styrelsen för De Gröna i Helsingfors

Det här valprogrammet av De Gröna i Helsingfors är baserat på De Grönas riksomfattande program för de politiska målsättningarna 2019–2023 och De Grönas valprogram. Programmet konkretiserar ur ett helsingforsperspektiv de frågor som är särskilt viktiga för De Gröna i Helsingfors.

Finland kolneutralt på 2030-talet

 • Låt oss avvärja klimatförändringen genom ett mera ambitiöst mål för utsläppsreduceringen än det nuvarande. Senast 2030 bör utsläppen minskas med 60 procent jämfört med nivån 1990. Före 2050 bör vi ha uppnått negativa nettoutsläpp, det vill säga vi bör binda mera koldioxid från atmosfären än vi släpper ut.
 • Vi avstår från torv och stenkol som energiformer på 2020-talet och från naturgas senast på 2030-talet. Vi försnabbar investeringarna i en energiproduktion med låga utsläpp.
 • Vi gallrar bort företagsstöd som är skadliga för miljön och ser till att utsläppshandeln snabbt fås i skick.
 • Pisarabanan bör byggas och dessutom bör vi främja tågförbindelserna från Helsingfors till andra stora städer.
 • Vi skapar en lagstiftning som möjliggör ibruktagande av vägtariffer.

Vi tryggar mångfalden och skyddar vår värdefulla natur

 • Vi upphör med kalhyggena förutom i de fall då de absolut behövs för ett hållbart skogsbruk.
 • Vi tryggar stadsnaturens mångfald och garanterar var och en rätt till en närnatur med bevarad diversitet.
 • Vi verkar för att göra Östersjön renare och stoppar försämringen av tillståndet i havet.
 • Vi främjar återanvändningen av plast och andra råvaror, och förhindrar att skadliga ämnen som mikroplaster hamnar i jordlagren och i vattendragen.
 • Vi tryggar en ren framtid för vår värdefulla natur och våra värdefulla vattendrag: vi förnyar gruvlagen.
 • Vi ökar anslagen till miljöskyddet.

Vi gör Finland till ett modelland inom utbildning

 • Vi garanterar alla jämlika möjligheter till en högklassig utbildning från daghemmet till högskolan, och vidtar åtgärder för att rasera könsbundenhet och nedärvning inom utbildningen.
 • Vi utvidgar den avgiftsfria förundervisningen till femåringarna. Målet på längre sikt är att utsträcka den delvisa avgiftsfriheten inom förskolan till alla åldersklasser.
 • Vi gör utbildningen på andra stadiet avgiftsfri och garanterar alla en utbildningsplats på andra stadiet.
 • Vi övergår till ett bekännelsefritt åskådningsämne som är gemensamt för alla elever inom religions- och livsåskådningsundervisningen.
 • Vi återinför tillräckliga resurser till yrkesutbildningen och garanterar alla studerande rätt till individuell undervisning.
 • Vi höjer studiepenningen och återinför studiestödets indexbindning. Vi beviljar fulla stödmånader också till dem som byter studieinriktning och slopar terminsavgifterna för studenter som kommer från områden som inte hör till EU eller ETA.
 • Vi tryggar universitetens resurser och en grundforskning som inte är underställd den ekonomiska makten.
 • Vi definierar maximimängden elever i relation till antalet lärare i grundskolor och gymnasier.
 • Vi förstärker det livslånga lärandet.

Vi bekämpar fattigdom och ojämlikhet

 • Vi förbättrar grundkyddet och återinför indexbindningen av FPA-stöden. Vi gör systemet tydligare och avskaffar byråkratin.
 • Vi genomför en socialskyddsreform och tar i bruk en basinkomst. Vi övergår till ett system med basinkomst under en process som är delad i två faser: under den första valperioden inför vi en 300 euros basinkomst som grund för socialskyddet, under den följande valperioden inför vi en full basinkomst på 600 euro.
 • Vi inför en bindande klientdimension inom barnskyddet och höjer åldersgränsen för eftervård inom barnskyddet till 25 år. Vi bekämpar fattidomen bland barnfamiljerna och garanterar varje barn en hobby.
 • Vi garanterar överskuldsatta rätten till social kredit och skuldrådgivning. Vi förbjuder marknadsföring av snabblån.
 • Vi sätter som mål att avskaffa bostadslösheten senast 2026. Vi ökar produktionen av rimligt prissatta bostäder och ökar också bostadsrådgivningen.

Alla människor är likvärdiga

 • Vi bedriver en feministisk politik, vi förbättrar samtliga köns ställning och skrotar diskriminerande strukturer.
 • Vi förnyar translagen så den motsvarar de grundläggande mänskliga rättigheterna och är baserad på rätten till självbestämmande.
 • Vi främjar ett jämnare utnyttjande av föräldraledigheten mellan könen genom att ta i bruk De Grönas 6+6+6-modell. Vi beaktar familjernas mångfald bättre än tidigare.
 • Vi ratificerar ILO:s konvention om ursprungsfolk, vilket tryggar samernas rättigheter.
 • Vi lägger till rasism som straffgrund i strafflagen.
 • Vi ändrar våldtäktsdefinitionen i strafflagen så att den grundar sig brist på samtycke.
 • Vi tryggar handikappade människors rätt till likställdhet och ett självständigt liv. Handikapptjänsterna bör garanteras tillräckliga resurser och speciell uppmärksamhet bör fästas vid hinderfriheten.
 • Vi stärker medborgarnas möjligheter till direktpåverkan och ökar öppenheten inom beslutsfattandet.
 • Vi åtgärdar bristerna i asylpolitiken och säkerställer de asylsökandes rättsskydd. Vi garanterar var och en rätten till sin familj. Vi garanterar de papperslösa mänskliga rättigheter.
 • Vi bedriver en biståndspolitik som på riktigt har sin grund i de mänskliga rättigheterna. Vi höjer utvecklingsbiståndet till 0,7 procent av bruttonationalprodukten i enlighet med FN:s definitioner.

Vi förbättrar sysselsättningen på många olika sätt

 • Vi gör det ekonomiskt lönsammare att erbjuda arbete och ta emot arbete inom låglönebranscher genom att sänka skatterna på arbete.
 • Vi förbättrar de offentliga sysselsättningstjänsterna och tillämpar principen om en lucka inom all sysselsättningservice.
 • Vi uppdaterar ungdomsgarantin utifrån forskningsdata och resurserar den bättre.
 • Vi främjar sysselsättningen av invandrare och arbetsrelaterad invandring.
 • Vi minskar rekryterings- och arbetsdiskrimineringen. Vi gör det lättare för folk att orka i arbetslivet, vi främjar jämlikheten i arbetslivet och en jämnare fördelning av arbetet.
 • Vi förnyar företagsstöden genom att föra över tyngdpunkten till små tillväxtorienterade företag och till forsknings- och utvecklingsverksamhet.
 • Vi skapar flexiblare möjligheter att röra sig mellan företagande, lönearbete och studier för att socialstödet inte ska upphöra när ens individuella situation förändras.

Vi utvecklar välfärdstjänsterna och gör dem smidigare

 • Vi gör om vårdreformen så att den fungerar i hela landet och inte tvingar in alla i samma illa passande modell. I huvudstadsregionen behövs en egen lösning för att utveckla regionens framtid i stället för det planerade Nylands landskap.
 • Städerna har många för dem typiska problem så som bostadslöshet, och därför måste städernas roll vara stark inom välfärdstjänsterna även i fortsättningen.
 • Utgångspunkten bör vara att vi erbjuder social- och hälsovårdstjänsterna i form av offentliga tjänster. Vi utvecklar dock verksamhetsformerna i samarbete med företag och aktörer inom den tredje sektorn.
 • Vi gör mentalvårdstjänsterna lättåtkomligare. Vi fastställer en terapigaranti: man bör få samtalshjälp inom en månad efter att man sökt vård.

Vi förbättrar konstens och kulturens ställning i samhället

 • Vi främjar utbudet på kulturtjänster. Vi slopar inträdesavgifterna till museernas basutställningar och ersätter museernas inkomstbortfall fullt ut.
 • Användningen av bibliotekstjänster bör även i fortsättningen vara avgiftsfri. Vi ska dessutom se till att biblioteken är lättillgängliga, de bör utvecklas och få resurser. Vi förverkligar ett nationellt läskunnighetsprogram och främjar läsandet som hobby.
 • Vi sörjer för kvaliteten inom grundundervisningen i konst, ser till att undervisningen är lättåtkomlig och att avgifterna inte blir ett hinder för någons konsthobby. Vi förstärker kulturens ställning i daghem och i skolor.
 • Vi ökar finansieringen av konst och kultur. Vi för förnyelsen av kulturens statsandelssystem i mål också vad gäller scenkonsten. Vi förbättrar konstnärernas utkomst och sysselsättning och täpper till hålen i konstnärernas socialskydd.
Close Comments