Eduskuntavaaliohjelma

Hyväksytty 19.2.2019 Helsingin Vihreiden hallituksessa

Tämä Helsingin Vihreiden vaaliohjelma perustuu valtakunnalliseen Vihreiden poliittiseen tavoiteohjelmaan 2019–2023 ja Vihreiden vaaliohjelmaan. Ohjelma konkretisoi Helsingin Vihreille erityisen tärkeitä osioita helsinkiläisestä perspektiivistä.

Suomesta hiilineutraali 2030-luvulla

 • Torjutaan ilmastonmuutosta nykyistä kunnianhimoisemmilla päästövähennystavoitteilla. Vuoteen 2030 päästöjä pitää vähentää 60 prosentilla verrattuna vuoden 1990 tasoon. Ennen vuotta 2050 on päästävä negatiivisiin nettopäästöihin eli ilmakehästä on sidottava hiilidioksidia enemmän kuin sinne päästetään.
 • Turpeesta ja kivihiilestä energiamuotoina luovutaan 2020-luvulla ja maakaasusta viimeistään 2030-luvulla. Vauhditetaan investointeja vähäpäästöiseen energiantuotantoon.
 • Ympäristölle haitallisia yritystukia karsitaan ja päästökauppa korjataan pikaisesti.
 • Pisara-rata rakennetaan ja lisäksi edistetään junayhteyksiä Helsingistä muihin suuriin kaupunkeihin.
 • Luodaan lainsäädäntö tienkäyttömaksujen mahdollistamiseksi.

Turvataan monimuotoisuus ja suojellaan arvokas luonto

 • Lopetetaan avohakkuut muuten kuin kestävän metsänhoidon kannalta välttämättömissä tapauksissa.
 • Turvataan kaupunkiluonnon monimuotoisuus ja taataan jokaiselle oikeus monimuotoiseen lähiluontoon.
 • Toimitaan puhtaamman Itämeren puolesta ja pysäytetään meren tilan heikkeneminen.
 • Edistetään muovin ja muiden raaka-aineiden uudelleen käyttöä, sekä torjutaan haitallisten aineiden, kuten mikromuovien, päätymistä maaperään ja vesistöihin.
 • Turvataan arvokkaalle luonnolle ja vesistöille puhdas tulevaisuus: tehdään kaivoslain uudistus.
 • Lisätään luonnonsuojelun määrärahoja.

Tehdään Suomesta koulutuksen mallimaa

 • Taataan kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen, päiväkodista korkeakouluihin ja puretaan koulutuksen sukupuolittuneisuutta ja periytyvyyttä.
 • Laajennetaan maksuton esiopetus viisivuotiaille. Pidemmän aikavälin tavoitteena on osapäiväisen maksuttomuuden ulottaminen varhaiskasvatuksessa kaikkiin ikäluokkiin.
 • Tehdään toisen asteen koulutuksesta maksutonta ja taataan kaikille toisen asteen koulutuspaikka.
 • Siirrytään uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetuksessa kaikille oppilaille yhteiseen tunnustuksettomaan katsomusaineeseen.
 • Palautetaan ammatilliseen koulutukseen riittävät resurssit ja taataan jokaiselle opiskelijalle oikeus henkilökohtaiseen opetukseen.
 • Korotetaan opintorahaa, palautetaan opintotuen indeksisidonnaisuus, myönnetään täydet tukikuukaudet myös alanvaihtajille ja perutaan EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksut.
 • Turvataan yliopistojen resurssit ja taloudellisesta vallasta vapaa perustutkimus.
 • Määritellään peruskouluissa ja lukioissa enimmäismäärä oppilaita suhteessa opettajien määrään.
 • Vahvistetaan elinikäistä oppimista.

Torjutaan köyhyyttä ja eriarvoisuutta

 • Parannetaan perusturvaa ja palautetaan Kelan etuudet indeksiin. Selkeytetään järjestelmää ja poistetaan byrokratiaa.
 • Tehdään sosiaaliturvauudistus ja otetaan käyttöön perustulo. Siirrytään perustuloon kahdessa vaiheessa: ensi vaalikaudella puolikas 300 euron perustulo nykyisen sosiaaliturvan pohjalle, seuraavalla vaalikaudella täysi 600 euron perustulo.
 • Säädetään lastensuojeluun sitova asiakasmitoitusja korotetaan lastensuojelun jälkihuollon ikäraja 25 vuoteen. Torjutaan lapsiperheköyhyyttä ja taataan jokaiselle lapselle harrastus.
 • Taataan ylivelkaantuneille oikeus sosiaaliseen luototukseen ja velkaneuvontaan. Kielletään pikavippien markkinointi.
 • Asetetaan tavoitteeksi asunnottomuuden poistaminen vuoteen 2026 mennessä. Lisätään kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa ja asumisneuvontaa.

Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia

 • Tehdään feminististä politiikka eli parannetaan kaikkien sukupuolten asemaa ja puretaan syrjiviä rakenteita.
 • Uudistetaan translaki vastaamaan perus- ja ihmisoikeuksia ja perustumaan itsemääräämisoikeuteen.
 • Edistetään vanhempainvapaiden tasaisempaa käyttöä sukupuolten kesken ottamalla käyttöön Vihreiden 6+6+6-malli. Huomioidaan entistä paremmin perheiden monimuotoisuus.
 • Ratifioidaan saamelaisten oikeudet turvaava ILO:n alkuperäiskansasopimus.
 • Lisätään rasismi rikoslakiin.
 • Muutetaan rikoslain raiskausmääritelmä suostumuksen puutteeseen perustuvaksi.
 • Turvataan vammaisten ihmisten oikeus yhdenvertaiseen, itsenäiseen elämään. Vammaispalveluihin taataan riittävät resurssit ja kiinnitetään erityistä huomiota esteettömyyteen.
 • Lisätään kansalaisten suoria vaikuttamismahdollisuuksia ja päätöksenteon avoimuutta.
 • Korjataan turvapaikkapolitiikan puutteet ja varmistetaan turvapaikanhakijoiden oikeusturva. Taataan jokaisen oikeus perheeseen. Taataan paperittomien ihmisoikeudet.
 • Tehdään aidosti ihmisoikeusperusteista kehityspolitiikkaa. Nostetaan kehitysyhteistyön määrärahat YK:ssa määriteltyyn 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Parannetaan työllisyyttä monin keinoin

 • Tehdään työn tarjoaminen ja vastaanottaminen matalammin palkatuilla aloilla taloudellisesti kannattavammaksi työhön kohdistuvia veroja keventämällä.
 • Parannetaan julkisia työllisyyspalveluja ja sovelletaan yhden luukun periaatetta kaikissa työllisyyspalveluissa.
 • Päivitetään nuorisotakuuta tutkimustiedon pohjalta ja resursoidaan se paremmin. Edistetään maahanmuuttajien työllistymistä ja työperäistä maahanmuuttoa.
 • Vähennetään rekrytointi- ja työsyrjintää. Edistetään työelämässä jaksamista, työelämän tasa-arvoa ja työn tasaisempaa jakautumista.
 • Uudistetaan yritystuet siirtämällä painopiste pieniin kasvuhakuisiin yrityksiin sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan.
 • Luodaan joustavammat mahdollisuudet liikkua yrittäjyyden, palkkatyön ja opiskelun välillä, jotta sosiaaliturva ei katkea tilanteen muuttuessa.

Kehitetään hyvinvointipalveluita ja järjestetään ne toimivasti

 • Tehdään sote-uudistus siten, että se toimii koko maassa eikä pakota kaikkia yhteen huonosti sopivaan muottiin. Pääkaupunkiseudulle tarvitaan oma ratkaisu seudun tulevaisuuden kehittämiseen suunnitellun Uudenmaan maakunnan tilalle. Kaupungeilla on monia niille erityisiä ongelmia, kuten asunnottomutta, ja siksi kaupunkien roolin tulee olla vahva hyvinvointipalveluissa myös jatkossa.
 • Järjestetään sosiaali- ja terveyspalvelut lähtökohtaisesti julkisina palveluina. Kehitetään kuitenkin toimintatapoja yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
 • Helpotetaan mielenterveyspalveluihin pääsyä. Säädetään terapiatakuu: keskusteluapuun tulee päästä kuukauden sisällä hoitoon hakeutumisesta.

Vahvistetaan taiteen ja kulttuurin asemaa yhteiskunnassa

 • Edistetään kulttuuripalveluiden saatavuutta. Poistetaan valtion museoiden perusnäyttelyiden pääsymaksut ja korvataan tulonmenetys museoille täysimääräisesti.
 • Pidetään kirjaston käyttö maksuttomana ja huolehditaan kirjastojen saavutettavuudesta, kehittämisestä ja resursseista. Toteutetaan kansallinen lukutaito-ohjelma ja edistetään lukuharrastusta.
 • Huolehditaan taiteen perusopetuksen laadusta ja saavutettavuudesta sekä siitä, etteivät maksut muodostu esteeksi kenenkään taideharrastukselle. Vahvistetaan kulttuurin asemaa päiväkodeissa ja kouluissa.
 • Nostetaan taiteen ja kulttuurin rahoitusta. Viedään maaliin kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistus myös esittävien taiteiden osalta. Parannetaan taiteilijoiden toimeentuloa ja työllisyyttä ja paikataan taiteilijoiden sosiaaliturvan aukot.

Helsingin Vihreiden eduskuntavaaliohjelmaan pääset tutustumaan pdf-muodossa tästä ja puolueen eduskuntavaaliohjelmaan tästä.

Close Comments