Ryhmäpuhe Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön ohjelmasta

Vihreiden ryhmäpuhe Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön ohjelmasta:
Kohti kohtuuhintaista asumista

Valtuusto 29.8.2012
Elina Moisio, Vihreä valtuustoryhmä

Puolueet eivät kehitä helsinkiläisten asumista sulassa sovussa. Tässä ohjelmassa on luettavissa puolueiden merkittävästi erilaiset näkemykset siitä mikä on oleellista. Näkemysten yhteensovittaminen ei ollut helppoa, niin kaukana ne olivat toisistaan.

Eniten eroavaisuuksia puolueiden välillä on siinä, millaisia asuntoja kaupunkiin lähivuosina tulisi tehdä. Vihreiden mielestä kaikkein oleellista on kohtuuhintainen asuminen. Kaiken toiminnan kaupungissa pitäisi tähdätä siihen, että nykyisten ja tulevien helsinkiläisten asuminen olisi edullisempaa.

Vihreiden mielestä kaupunkiin pitäisi tuottaa enemmän ara-vuokra-asuntoja tavallisille ihmisille. Nykyään niitä syntyy noin 500 vuodessa. Olen tyytyväinen, että tässä ohjelmassa tavoite nostetaan 750:een vuodessa. Tämän pitää olla ehdoton minimi.  Vihreiden mielestä tavoite voisi olla korkeampikin, sillä nämä asunnot ovat monelle ainoa mahdollinen tapa asua kalliissa kaupungissa. Niissä asuu työssäkäyviä ihmisiä, sairaanhoitajia ja opettajia. Samalla kun uutta rakennetaan, on olemassa olevasta vuokra-talokannasta pidettävä kiinni. Sääntelystä vapautuvien ara-vuokra-asuntojen käyttötarkoitusta ei tule muuttaa.

Helsinki tulee seuraamaan tarkasti seudun muiden kuntien tuotantoa. Niiden tulee tuottaa yhdessä sovittu määrä ara-vuokra-asuntoja. Yhteisvastuullisuus on tärkeää, mutta Helsinki vastaa asumisen kalleudesta ja tuotannon puutteesta helsinkiläisille.

Kun lasketaan yhteen ohjelman tavoite vuokra-asuntojen tuotannolle, saadaan luvuksi 2000. Se on sama kuin voimassa olevassa ohjelmassa. Opiskelija- ja nuorisoasuntotavoite voisi olla vielä korkeampi, koska Helsingin pitää jatkossakin olla nuorten ja opiskelijoiden kaupunki. Myös muiden erityisryhmien tuotannosta on huolehdittava.

Ohjelmaan kirjattiin, että kaavoituksella parannetaan kohtuuhintaisen asumisen edellytyksiä. Minulle tämä merkitsee myös sitä, että sääntelemättömän asuntotuotannon kustannuksia pyritään suitsimaan omin keinoin ja myös valtion kanssa vuoropuhelussa.  Myös ATT:n roolin korostaminen tähtää tähän tavoitteeseen.

Tavoitetta tukee osaomistus- ja asumisoikeusasuntojen sekä hitas-asuntojen tuotanto. Hitas- järjestelmässä on puutteensa. Sen valuvikoja tuleekin aktiivisesti korjata. Se on kuitenkin monelle perheelle ainoa mahdollisuus kohtuuhintaiseen perheasumiseen. Siksi järjestelmä on vihreiden mielestä säilytettävä. Säädeltyä tuotantoa kannattaa kuitenkin suunnata sinne, missä säätelyllä on merkitystä. Teen aiheesta ponnen:
PONSI: Kaupunginvaltuusto edellyttää että Hitas-tuotantoa suunnataan erityisesti alueille, joilla hitassäännöstelyllä on vaikutusta.

Kohtuuhintaiseen asumiseen päästään vain, jos pysäköintipaikattomien ja vähäautoisten kortteleiden rakentaminen tehdään mahdolliseksi. Jatkossa myös kustannukset kohdennetaan paremmin suoraan autopaikkojen käyttäjille. Tästä ohjelmassa on nyt ensimmäistä kertaa sitovat ja pysyvät kirjaukset. Erityisen iloinen olen siitä, että täydennysrakennuskohteissa kohtuullistetaan autopaikkojen rakentamista.

Kaupunki tiivistyy ja lisää hyviä täydennysrakennuskohteita tarvitaan. Kaupunkiin saadaan lisää rakennusmaata, kun kaupungin keskeiset sisäänajoväylät muutetaan kaupunkibulevardeiksi. On hyvä, että kaupunkisuunnitteluvirastossa on tartuttu ajatukseen ja tällä hetkellä on meneillään selvitys aiheesta. Odotamme selvityksen myös johtavan konkreettisiin toimenpiteisiin. Kun vilkkaasti liikennöityjen väylien varrelle rakennetaan, on huolehdittava asuntojen terveellisyydestä. Melu- ja hiukkasongelmat tulee ratkaista kaikessa rakentamisessa kaupungissa.

Me vihreät toivotamme tervetulleeksi uudet asumisratkaisut ja erityisesti asukaslähtöiset konseptit. Ryhmärakennuttaminen ja -rakentaminen on kasvattamassa suosiotaan ja sitä tukemaan tarvitaan kaupungin neuvontaa. Myös asumisneuvojatoimintaa pitää kehittää. Erityisesti maahanmuuttajataustaiselle väestölle, nuorille, lapsiperheille ja ikääntyneille täytyy olla tarjolla enemmän apua asumisessa. Kaupunki kaipaa myös entistä vahvempaa vuokralaisdemokratiaa.

Kaupunki rakentaa lähivuosina paljon uusia alueita. Uusilla asuinalueilla täytyy olla aivan ensimmäisenä viihtyisä kävely-ympäristö, toimiva joukkoliikenne ja pyöräreitit. On hyvä, että ohjelmaan kirjattiin vihreiden toimesta se, että pyöräpaikkanormia käytetään. Tässä työssä vanhoja asuinalueita ei saa unohtaa. Niiden pyöräilyolosuhteissa on vielä paljon parannettavaa. Pyöräilyn edellytykset ovatkin olennainen osa asumisen suunnittelua ja kaupungin tiivistämistä. Teen asiasta ponnen.

PONSI: Tämän ponnen hyväksyessään valtuusto kiirehtii pyöräväylien rakentamista pääkaduille tavoiteverkon mukaisesti

Asumisella on suora yhteys ilmastonmuutokseen. Kaikessa rakentamisessa pitää vihreiden mukaan pyrkiä kohti nollaenergiarakentamista. Puurakentaminen ja uusiutuvien energialähteiden käyttö on tulevaisuutta. Tätä päivää on jo nyt viherkattorakentaminen. Siksi ohjelmaan kirjattiin, että Helsingissä edellytetään viherkattorakentamista. Ei toki joka paikkaan, mutta aina kuin vain mahdollista.

Arvoisa puheenjohtaja, vihreä valtuustoryhmä puoltaa ohjelman hyväksymistä.

Close Comments