Eduskuntavaalien vaaliohjelma

Helsingin Vihreiden
eduskuntavaaliohjelma 2011

Hyväksytty Helsingin Vihreiden yleiskokouksessa 30.11.2010

Vaaliohjelman selkokieliseen versioon pääset tästä linkistä

Meillä on mahdollisuus valita. Jätämmekö lapsillemme puhdasta luontoa ja hyvinvointiyhteiskunnan, vai pelkästään saastuneen maan ja valtavan velkataakan? Vihreät ohjaavat Suomea  kohti hallittua muutosta. Tavoitteenamme on lisätä ihmisten onnellisuutta, ei kiihdyttää kulutusta.

Vihreä talous luo työtä ja kestävää hyvinvointia

Ekologisesti kestävät sosiaaliset ja taloudelliset järjestelmät ovat paitsi mahdollisia, myös välttämättömiä. Vihreässä taloudessa saastuttaja maksaa. Ruuhkamaksujen, energia-, ympäristö- ja kulutusverojen tuotolla kevennetään palkkatulojen verotusta, ja maksukyvyn mukaan porrastetulla tuloverotuksella tasataan verotuksen taakkaa pois pienituloisimmilta.

Vihreässä taloudessa tuetaan palveluiden ja ympäristöä säästävän teknologian kehittymistä toisin kuin krääsää tehtailevassa pakkokulutusyhteiskunnassa. Näin syntyy myös uusia työpaikkoja. Vihreä työelämä joustaa ihmisten tarpeiden mukaan.  Työtä jakamalla sitä riittää entistä useammalle.

Luonto ja ilmasto tarvitsevat puolustajaa

Ilmastonmuutos muuttaa maapallon elinoloja nopeasti ja ennakoimattomasti. Tarvitsemme Suomeen ilmastolain, jolla sitoudutaan 5 %:n päästöjen vuosittaiseen vähentämiseen. Päästöt vähenevät energiatehokkuutta parantamalla ja uusiutuvaan energiaan siirtymällä. Emme halua ydinvoimaa, koska emme halua ydinjätettä emmekä uraanikaivoksia. Turpeen verotusta on kiristettävä ja turpeen energiakäytöstä on luovuttava asteittain.

Joukkoliikenteestä on tehtävä nykyistä houkuttelevampaa ja edullisempaa. Valtion on tuettava pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä moottoritiehankkeiden sijaan. Suomeen tarvitaan nopeita junayhteyksiä ja Helsinkiin maanalainen Pisara-rata sekä rautatietunneli Tallinnaan. Kaupungit on rakennettava niin, että niissä on helppo kävellä ja pyöräillä.

Metsiä ei ole suojeltu riittävästi. Nykymuotoinen metsätalous uhkaa sekä luonnon monimuotoisuutta  että metsien virkistysarvoa. Metsänomistajille on annettava laissa mahdollisuus jatkuvaan kasvatukseen perustuvaan metsänhoitoon.

Itämeren pelastamiseksi maatalouden ravinnepäästöt on vihdoin saatava kuriin. Kaikkien oikeus puhtaaseen Itämereen ylittää viljelijöiden oikeuden päästää lannoitteita vesistöihin.

Ympäristöministeriötä ei saa lakkauttaa vaan sen asemaa luonnon- ja ympäristönsuojelussa on vahvistettava.

Tuotantoeläinten kohtelu ei kestä Suomessa päivänvaloa. Imagokampanjoiden sijaan haluamme aitoja parannuksia eläinten oloihin. Turkistarhaus on kiellettävä kokonaan. Kuluttajat haluavat lähellä tuotettua luomuruokaa eivätkä supermarkettien eineksiä. Siksi luomuruoan tuotantoa ja myyntiä on kehitettävä.

Yhdessä heikoimpien puolella

Laadukas päivähoito, koulutus ja terveydenhuolto kuuluvat kaikille. Suomen menestys perustuu korkeatasoiseen opetukseen, koulutukseen ja tutkimukseen. Siksi opiskelun on oltava maksutonta ja koulutuksen perusrahoituksen riittävää. Helsinkiin tarvitaan lisää ammattioppilaitosten aloituspaikkoja.

Suomalaisten terveyserot ovat kasvaneet. Tähän tulee puuttua panostamalla perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisyyn. Terveydenhuollon sekavaa, monikanavaista rahoitusta on selkeytettävä. Lääkehoito ei saa olla ainoa hoito mielenterveys- ja päihdeongelmissa. Vanhusten laitoshoidon on oltava inhimillistä ja sen ohella tulee tarjota riittävästi tuettuja asumismalleja.

Yhteiskunnan heikoimmista pitää huolehtia. Nykyinen perusturvamme on sekava tilkkutäkki, joka ei toimi. Perustulo toisi oikeudenmukaisen perusturvan kaikille sekä poistaisi perusturvan ja ansioturvan vastakkainasettelun. Se myös kannustaisi työntekoon ja yrittämiseen sekä antaisi työttömille mahdollisuuden koulutukseen ja työllistymiseen.

Yhdenvertaisuudesta hyötyvät kaikki. Ketään ei saa syrjiä. Vihreiden tavoite on myös täydellinen tasa-arvo sukupuolten välillä.  Miesten ja naisten välisiä palkkaeroja täytyy aktiivisesti kaventaa.

Perheitä on tuettava niin, että kaikilla on mahdollisuus turvalliseen kasvuun. Yhteiskuntaa rakennettaessa on lähdettävä siitä, että on muitakin perhemuotoja kuin vain normina pidetty ydinperhe. Suomeen tarvitaan tasa-arvoinen, sukupuolineutraali avioliittolaki. Perhevapaiden kustannukset on tasattava kaikkien työnantajien kesken.

Vihreiden maahanmuuttopolitiikka perustuu inhimillisyyteen. Suomeen saa tulla etsimään työtä, turvaa ja parempaa elämää. Maahanmuuttajien kotouttamiseen on taattava riittävät resurssit. Kotoutumisessa on tärkeää kielen oppiminen, työllistyminen ja  päätöksentekoon osallistuminen. Maahanmuuttajien on voitava hyödyntää ammattitaitoaan nykyistä tehokkaammin ja kotouttamisprosessin byrokratiaa on vähennettävä.

Kaupunkilaisten ääni kuuluviin

Suomen on oltava avoin ja demokraattinen. Vaalijärjestelmä on uudistettava siten, että kaikkien suomalaisten ääni on samanarvoinen. Suorat ja sitovat kansanäänestykset on mahdollistettava kunnallisella ja valtiollisella tasolla. Puolueiden ja ehdokkaiden rahoituksen tulee olla avointa ja reilua.

Pääkaupunkiseutu on Suomen ainoa metropoli. Se tarvitsee oman hallintonsa, jossa yhteisistä asioista päätetään yhdessä ja jossa asukkaat pääsevät vaikuttamaan oman alueensa asioihin. Siksi pääkaupunkiseudun kunnat on yhdistettävä ja uuden suurkaupungin sisään luotava vaaleilla valitut kaupunginosavaltuustot.

Globaalia vastuuta ja turvallisuutta

Vastuu toisista ihmisistä ja ympäristöstä ulottuu yli valtioiden rajojen. Kansainvälisessä päätöksenteossa tulee edistää ilmastonmuutoksen torjumista, ihmisoikeuksien toteutumista ja maailmankaupan pelisääntöjen muuttamista reilummiksi. Kehitysyhteistyöllä vähennetään köyhyyttä ja siihen on käytettävä 0,7 % bruttokansantulosta.
Vihreät haluavat avoimemman ja toimivamman Euroopan unionin. EU:lla on käytössä laaja valikoima keinoja kriisien ehkäisemiseksi. Sotilasoperaatioiden sijaan on pyrittävä ihmisten auttamiseen ja rauhanturvaamiseen. Vihreät kannattavat valikoivaa asevelvollisuutta. Nato-jäsenyys on tarpeeton.

Nykyiset maailmankaupan rakenteet heikentävät kehitysmaiden mahdollisuuksia kohentaa kansalaistensa elinoloja ja murentavat samalla pohjoismaista hyvinvointivaltiota. Vihreät vaativat  reilua maailmankauppaa, finanssimarkkinoiden säätelyä ja ympäristön asettamista talouden edelle.

Hyvinvoiva Helsinki oikeudenmukaisessa maailmassa!

Close Comments