Poliittiset mielenilmaukset ihmisten eriarvoistavaa kohtelua vastaan ovat oikeutettuja. Tässä on kolme syytä miksi aktiivimalli tulee kumota:
1. Perusturva on jo valmiiksi liian matala ja siksi siihen kohdistuvat leikkaukset ovat tuomittavia
Niin työmarkkinatuki kuin toimeentulotukikin ovat liian matalalla tasolla työttömien työkyvyn ja hyvinvoinnin kannalta. Pitkittyneenä liian matalan perusturvan varassa elävien mahdollisuus työllistyä heikkenee merkittävästi vähävaraisuuden johdosta. Jos ihmisen voimavarat kuluvat jo pelkästään vähävaraisuudesta ja byrokratiasta selviytymiseen, ei aktiivimallin leikkuri aiheuta muuta kuin entistä syvempää työkykyä heikentävää ahdinkoa.
Lisäksi työmarkkinatuen matalasta tasosta johtuen suuri osa tuen saajista joutuu täydentämään turvaansa toimeentulotuella. Vaikka työtön asuessaan pääkaupunkiseudulla on työllistymismahdollisuuksien kannalta alueellisesti etuoikeutettu, on Helsingin asumisen kalleus myös yksi suurimmista tekijöistä toimeentulotukikatiskaan joutumisessa. Ja koska toimeentulotukea ei ole suunniteltu pysyväksi tukimuodoksi, ei sitä ole myöskään päivitetty vastaamaan nykypäivän sosiaaliturvatarpeita, esimerkiksi työnteon suojaosalla.
Aktiivimallin leikkuri tulee tiputtamaan lisää vaikeasti työllistyviä toimeentulotuen piiriin ja tämä vaikeuttaa entisestään heidän työllistymistään. Helsingissä olisi erinomaiset mahdollisuudet pilotoida monimuotoisia ei-kokopäiväisiä työhankkeita, jos vain nykyinen sosiaaliturvamme puhuisi samaa kieltä dynaamisen työmaailman kanssa. Sen vuoksi lähtökohtaisesti kaikki lainsäädäntö mikä lisää viimesijaista eli toimeentulotuen käyttöä muiden tukimuotojen sijaan, on paitsi eettisesti kyseenalaista, niin myös kansantaloudellisesti huonoa politiikkaa.
 
2. Työttömyys ei ole rikollista ja työtön ansaitsee kunniakkaan, aikuismaisen kohtelun siinä missä kaikki muutkin
Hyvä lainsäädäntö kohtelee ihmisiä reilusti ja yhdenvertaisesti, aktiivimalli ei tee kumpaakaan. Tämä oli hallituksella tiedossa jo ennen lain hyväksymistä mutta jostain syystä hallituksen pitkä linja on ollut olla välittämättä lainvalmisteluihin kohdistetuista huolista. Koska työttömien tilanteet vaihtelevat laidasta laitaan, on huonoa ja välinpitämätöntä lainvalmistelua tehdä velvoittava laki, joka ei ota ihmisten yksilöllisiä elämäntilanteita huomioon. Työttömät ansaitsevat tulla kohdelluksi kunnioituksella niin lainsäätäjän kuin viranomaisenkin puolelta, mutta aktiivimalli ei tätä periaatetta noudata.
Viranomaisvalvonnan ja kurinpitotoimenpiteiden lisääminen ja niiden maskeeraaminen positiivisilta kuulostavin termein on ihmisiä aliarvoivaa, ylhäältä käskettyä kyykytystä. Ihmisillä tulee olla oikeus ja vapaus vaikuttaa omaan elämäänsä, oli yksilö kuinka riippuvainen sosiaaliturvasta tahansa. Työttömyys ei koskaan vähennä tai poista näitä perusvapauksia. Työttömien itsemääräämisoikeuden rajoittaminen kiusaamismielessä ei ole vain moraalisesti väärin, vaan myös työkykyä ja työmarkkinoiden toimivuutta heikentävää.
 
3. Aktiivimalli ei uudista tai helpota raskasta sosiaaliturvajärjestelmää, vaan päinvastoin luo lisää byrokratiaa ja valvontaa jo valmiiksi rikkinäisen systeemin sisälle
Samaan aikaan kun perustulokokeilu nostaa ihmisiä yrittäjyyteen ja inspiroi innovatiiviseen, uuden ajan toimeliaisuuteen, on aktiivimalli negatiivisella valvonnan ja byrokratian lisäämisellään tämän täysi vastakohta. Me tarvitsemme Suomeen sosiaaliturvaremontin, jonka moottorina toimii positiivinen kannustus ja ihmisten yksilöllisiä vahvuuksia ja mahdollisuuksia esiin nostava perustulo. Aktiivimalli on jo syntyessään vanhentunut laki ja tämä kuvastaa hyvin hallituspuolueiden kyvyttömyyttä hahmottaa tavallisten ihmisten tarpeita ja toiveita.
Koska työttömät ovat niin moninainen joukko ja aktiivimalli ei ota tätä huomioon, tuo se tullessaan monia yhteensopivuusongelmia tavallisen työttömän arkeen. Osatyökykyisyys, lapsiperhearki, rahattomuus, opiskelu, masennus tai muut elämäntilanteisiin tai terveyteen liittyvät asiat eivät taivu aktiivimallin vaatimuksiin. Tämä aiheuttaa kohtuuttomuutta ja epätasa-arvoista kohtelua.
Varsinkin syrjäytymisvaarassa olevat kouluttamattomat nuoret ovat riskiryhmässä kadota syvemmälle tavoittamattomiin kun aktiivimalli tarjoaa heille vain lisää pakkoa ja epäonnistumista ilman resursseja aitoon yksilölliseen tukeen jota he herkässä elämäntilanteessaan kipeästi tarvitsisivat. Syy miksi esimerkiksi etsivä nuorisotyö niin Helsingissä kuin muuallakin Suomessa on niin tehokasta, on se että siinä nuori kohdataan ihmislähtöisesti, yksilönä. Ja kun ihminen kohdataan, häntä kuunnellaan.
Milo Toivonen
Helsingin Vihreiden varapuheenjohtaja