Daily Archives: 14.11.2013

Uusimaa-ohjelma kaipaa konkretiaa

Helsingin Vihreät ry:n lausunto Uusimaa-ohjelmaan

Helsingin vihreät kiittävät esitetyn Uusimaa-ohjelman voimakasta ympäristöpainotusta ja hyvää ympäristöselostusta. Eheä yhdyskuntarakenne, joukkoliikenteen ja pyöräilyn edistäminen, Itämeren suojelu sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ovat kaikki ensisijaisen tärkeitä lähtökohtia niin asukkaiden, elinkeinoelämän kuin ympäristön hyvinvoinnille. Erityisen kannatettava on tavoite hiilineutraalista Uudestamaasta vuoteen 2050 mennessä.

Ohjelman visio sekä strategiset tavoitteet ja valinnat ovat kauniita ja kannatettavia, mutta esitetyt toimenpiteet ovat vielä suhteellisen epämääräisiä ja kaipaisivat huomattavasti enemmän konkretiaa. Useat toimenpiteistä voidaan itse asiassa ymmärtää pikemminkin tavoitteiksi kuin konkreettisiksi toimiksi (esim. ”torjutaan asuinalueiden segregaatiota”). Myös ohjelman ympäristöselostuksessa todetaan, että ohjelmassa ei määritellä toimenpiteille tarkkaa kohdentumista, määrää, toteuttajaa eikä toteuttamistapaa. Ohjelmasta ei siis selviä, miten tavoitteiden toteutuminen varmistetaan ja ketkä listattuja toimenpiteitä toteuttavat. Miten vastuu tavoitteiden saavuttamisesta ja toimenpiteiden toteutuksesta jaetaan esimerkiksi Uudenmaan liiton, kuntien, valtion ja liike-elämän välillä?

Helsingin Vihreät esittää, että Uusimaa-ohjelman toimeenpanosuunnitelman konkretian tasoa nostetaan huomattavasti ja vastuunjakoa selvennetään. Suunnitelman tulisi sisältää ainakin:
– Päästövähennysten välitavoitteet vuosille 2020 ja 2030
– Konkreettiset tavoitteet ja toimet energiantehokkuuden parantamiselle ja uusiutuvien energialähteiden lisäämiselle
– Toimenpiteet yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi (sekä eheän yhdyskuntarakenteen määrittely)
– Selkeä vastuunjako kunkin toimenpiteen toteuttamiseksi
– Kullekin tavoitteelle osoitetut mittarit niiden toteutumisen seuraamiseksi

Erillisenä huomiona esitämme luvun 2.2 ensimmäiseksi toimenpiteeksi ”Eheytetään (tiivistetään) yhdyskuntarakennetta nykyisille kaupunkialueille ja raideliikenteen asemien ympäristöön.” Luvun tekstiin tulisi myös lisätä viittaus eheyttämistavoitteeseen.

Koska edellisen maakuntakaavakierroksen yhteydessä viheralueverkoston suunnittelu jäi valitettavasti vielä huomioimatta, tulee Uusimaa-ohjelmassa mainittu maakunnallinen viherstrategia todelliseen tarpeeseen. Tärkeä osa viherstrategiaa on Porkkalan kansallispuiston perustaminen. Kansallispuisto turvaisi haavoittuvaa saaristoluontoa ja luonnon monimuotoisuutta, toimisi pääkaupunkiseudun viherkehän läntisenä reunana ja tukisi metropolialueen vetovoimaisuutta.

14.11.2013 Helsingin Vihreiden hallituksen puolesta,

Hannu Oskala, Helsingin Vihreiden puheenjohtaja
Outi Silfverberg, Helsingin Vihreiden toiminnanjohtaja

Minerva Krohnista opetuslautakunnan puheenjohtaja

Helsingin kaupunginvaltuusto nimesi eilisessä kokouksessaan Minerva Krohnin opetuslautakunnan uudeksi puheenjohtajaksi. Outi Alanko-Kahiluoto jätti tehtävän aikapulan vuoksi aloittaessaan työn vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

Laadukkaat lähikoulut ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa eriarvoistumisen torjumisessa. Vihreille on tärkeää, että kaikki Helsingin koulut ovat yhtälailla hyviä kouluja alueesta riippumatta. Vihreät haluavatkin suunnata rahaa erityisesti niihin kouluihin, joissa tarve on suurin.

– Haluan huolehtia, että Helsingissä on jatkossakin laadukasta opetusta. Koulun tehtävänä on mielestäni tukea lasten ja nuorten kasvua pärjääviksi aikuisiksi. Siihen kannattaa satsata. Kouluissa pitää olla valinnanvaraa, mutta tärkeintä on huolehtia että kaikki koulut ovat houkuttelevia, Minerva Krohn toteaa.

Koulujen kautta ongelmiin on mahdollista puuttua varhaisessa vaiheessa. Vihreiden tavoitteisiin kuuluu koulupsykologien palveluiden lisääminen sekä kouluterveydenhuollon laajentaminen pelkästä terveydenhoidosta monialaisempaan oppilashuoltoon. Kiinnostavaa iltapäivätoimintaa halutaan tarjota kaikille halukkaille. Koulupudokkaat tulisi pystyä tavoittamaan kuukauden sisällä.

– Koulupudokkuuden ehkäisyyn tarvitaan varmasti uusia keinoja. Opetuksen pitää onnistua innostamaan kaikenlaisia lapsia ja nuoria, Krohn painottaa.

Lisätietoja:
Minerva Krohn, 050 588 4244