Daily Archives: 12.9.2012

Ryhmäpuhe Globaalin vastuun strategiasta: Kohti reilumpaa ja ekologisempaa hankintapolitiikkaa

Valtuusto 12.9.2012
Emma Kari, vihreä valtuustoryhmä

Arvoisa puheenjohtaja, bästa ordförande,
Hyvä valtuusto, bästä fullmäktige,

Globaalia vastuu, on asia joka ei tunnu kuuluvan kenellekään. Sanotaan, että tästä pitäisi päättää kansainvälisesti tai ainakin jossain ihan muualla. Valitettavasti ei näytä siltä, että luvassa olisi yhtä suurta kansainvälistä sopimusta, joka ratkaisee ilmastonmuutoksen, estää maailman vesipulan tai lopettaa verokeinottelun. Siksi vastuu on meillä kaikilla ja politiikan jokaisella tasoilla; työpaikoilla ja kunnilla, perheillä ja valtioilla. On ihmisiä, jotka väittävät, ettei Helsingissä kannata tehdä mitään, koska meidän toimillamme ei ole merkitystä. Nämä ovat kuitenkin yleensä samat tahot, joiden tärkeysjärjestyksessä ympäristö- ja ihmisoikeusasiat eivät muutenkaan ole kovin korkealla.

Tosiasia on, että me siirrämme tuhlailevan elämäntapamme vaikutukset niiden ihmisten taakaksi, joiden mahdollisuudet selviytyä muutoksista ovat kaikista pienimmät. Ilmastonmuutoksesta seuraavat luonnonmullistukset, elämäntavastamme johtuva ruokapula ja halvoista tuotteista seuraavat huonot työolot tuottavat kärsimystä niille ihmisille, jotka ovat vähiten näitä ongelmia aiheuttaneet.

Itse en muista, milloin aikaisemmin valtuustoon tulleesta strategiasta näin suuri osa olisi kaupunginhallituksen tekemiä lisäyksiä. Paitsi, että kertoo asian tärkeydestä, se kertoo myös heikosta valmistelusta. Olisimme toivoneet, että näin tärkeään paperiin olisi haluttu panostaa kaupunginhallinnossa. Yksinkertaisia ja luotettavia keinoja tuotanto-olojen parantamiseen on vähän. Ja silloin kun niitä on tarjolla, niitä ei haluta käyttää.

Tästä syystä Vihreä ryhmä iloitsee siitä, että tämän strategian myötä Helsinki ryhtyy vihdoin Reilun kaupan kaupungiksi. Reilu kauppa on luotettava järjestelmä, joka on luotu parantamaan kehitysmaiden viljelijöiden asemaa kansainvälisessä kaupassa. Reilu kauppa takaa viljelijöille paremman palkan, asialliset työolot ja oikeuden liittyä ammattiyhdistyksiin. Lisäksi lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty ja tuotannossa noudatetaan tiukkoja ympäristökriteereitä. Tämä on juuri sitä, mihin tällä strategialla pyritään.

Laittomien siirtolaisten sekä turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten määrän lisääntyminen ovat osaksi seurausta meidän toimistamme. Globaaliin vastuuseen kuuluu myös se, miten kohtelemme näitä ihmisiä sen jälkeen, kun he ovat lähteneet kotimaastaan. Erityisen tärkeä lisäys vihreille oli kirjaus vaikeasti traumatisoituneiden pakolais- ja turvapaikanhakijalasten nopea pääsyn varmistaminen kuntoutukseen. Onneksi asia saatiin kirjattua ohjelmaan vastustuksesta huolimatta. Vihreät haluavat, että Helsingissä jokainen pääsee hoitoon riippumatta siitä, mikä hänen elämäntilanteensa on ja mistä hän on kotoisin. Tällaisista systeemeistä on esimerkiksi Ruotsista hyviä kokemuksia.

Veroparatiisien kautta pyöritetty varjotalous on yksi meneillään olevan talouskriisin syistä. Ilman veroparatiisien tarjoamia veronkiertopalveluita, useimpien maiden julkinen talous olisi paljon paremmassa kunnossa. Tämä pätee myös Suomeen. Meille on sanottu, ettei mitään voida tehdä, verosuunnittelu kun on laillista. Helsinkiläisillä on kuitenkin oikeus odottaa yrityksiltä vastuullisuutta. Siksi vihreät vaativat konkreettisia keinoja välttää toimintaa veroparatiiseja käyttävien yritysten kanssa.

Vaikka jotkut salin oikealla laidalla pitävätkin veroja varkautena, me pidämme verojen kiertämistä varkautena. Verosuunnittelua veroparatiiseissa harjoittavat yritykset kuten Mehiläinen, Terveystalo ja Ilmarinen murentavat hyvinvointivaltion perustaa. Näiden yritystä piilottamat rahat ovat pois meidän päiväkodeiltamme, kouluiltamme ja vanhainkodeiltamme. Vihreät vaativatkin, että valtiovarainministeri Jutta Urpilainen tarttuu nyt tosissaan verojen kiertämisen estämiseen. Sen sijaan, että keskitymme lyhytnäköiseen Suomen oman edun turvaamiseen, olisi nyt mahdollisuus tarttua globaalin kriisin todelliseen ytimeen vaatimalla loppua verokeinottelulle.

Julkisissa hankinnoissa pyörivät suuret rahat ja siksi meillä on myös suuri vastuu. Helsingin kokoisen kaupungin hankinnoilla on merkitystä ja me voimme olla luomassa kysyntää eettisemmälle yritystoiminnalle. Vihreät uskovat, että meillä on velvollisuus käyttää helsinkiläisten veronmaksajien  rahoja ohjaamaan markkinoita oikeudenmukaisempaan ja ympäristöystävällisempään suuntaan. EU:n ja Suomen hankintalainsäädännön uudistuessa tähän on entistä paremmat mahdollisuudet. Näitä mahdollisuuksia on vain uskallettava ja osattava käyttää.

Maailman johtavat vesitutkijat totesivat pari viikkoa sitten, että tulevaisuudessa enemmistön ihmisistä on siirryttävä lähes kokonaan kasvisruokavalioon. Vesi ei yksinkertaisesti riitä ihmisten ruokkimiseen, jos jatkamme lihansyöntiä nykytapaan. YK varautuu ruokakriisiin. Silti ainoa esitys, jonka kaupunginhallitus äänesti nurin, oli vihreiden esitys Palmian kasvisruuan laatuun ja määrään panostamisesta. Ruoka on keskeinen poliittinen kysymys, vaikka se on eräille kasvisruokafobisille ryhmille vaikea asia. Koska lähes puolet meidän vedenkulutuksestamme kohdistuu ulkomaisiin vesivaroihin, vihreät toivovat enemmän huomiota vesikysymykselle.

Suurin kysymys globaalin vastuun kantamisessa on kuitenkin toimemme ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Ilmastonmuutosta torjutaan sillä, että pyöräilyn osuus liikenteestä kaksinkertaistetaan ja yksityisautoilua vähennetään. Ilmastonmuutosta torjutaan sillä, että leikkaamme päästöjämme 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Ilmastonmuutosta torjutaan sillä, että rakennamme kaikella toiminnallamme hiilineutraalia kaupunkia. Tämä on asia, jonka puolesta vihreä valtuustoryhmä on tehnyt työtä viimeiset 20 vuotta.

 

Ryhmäpuhe Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön ohjelmasta

Vihreiden ryhmäpuhe Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön ohjelmasta:
Kohti kohtuuhintaista asumista

Valtuusto 29.8.2012
Elina Moisio, Vihreä valtuustoryhmä

Puolueet eivät kehitä helsinkiläisten asumista sulassa sovussa. Tässä ohjelmassa on luettavissa puolueiden merkittävästi erilaiset näkemykset siitä mikä on oleellista. Näkemysten yhteensovittaminen ei ollut helppoa, niin kaukana ne olivat toisistaan.

Eniten eroavaisuuksia puolueiden välillä on siinä, millaisia asuntoja kaupunkiin lähivuosina tulisi tehdä. Vihreiden mielestä kaikkein oleellista on kohtuuhintainen asuminen. Kaiken toiminnan kaupungissa pitäisi tähdätä siihen, että nykyisten ja tulevien helsinkiläisten asuminen olisi edullisempaa.

Vihreiden mielestä kaupunkiin pitäisi tuottaa enemmän ara-vuokra-asuntoja tavallisille ihmisille. Nykyään niitä syntyy noin 500 vuodessa. Olen tyytyväinen, että tässä ohjelmassa tavoite nostetaan 750:een vuodessa. Tämän pitää olla ehdoton minimi.  Vihreiden mielestä tavoite voisi olla korkeampikin, sillä nämä asunnot ovat monelle ainoa mahdollinen tapa asua kalliissa kaupungissa. Niissä asuu työssäkäyviä ihmisiä, sairaanhoitajia ja opettajia. Samalla kun uutta rakennetaan, on olemassa olevasta vuokra-talokannasta pidettävä kiinni. Sääntelystä vapautuvien ara-vuokra-asuntojen käyttötarkoitusta ei tule muuttaa.

Helsinki tulee seuraamaan tarkasti seudun muiden kuntien tuotantoa. Niiden tulee tuottaa yhdessä sovittu määrä ara-vuokra-asuntoja. Yhteisvastuullisuus on tärkeää, mutta Helsinki vastaa asumisen kalleudesta ja tuotannon puutteesta helsinkiläisille.

Kun lasketaan yhteen ohjelman tavoite vuokra-asuntojen tuotannolle, saadaan luvuksi 2000. Se on sama kuin voimassa olevassa ohjelmassa. Opiskelija- ja nuorisoasuntotavoite voisi olla vielä korkeampi, koska Helsingin pitää jatkossakin olla nuorten ja opiskelijoiden kaupunki. Myös muiden erityisryhmien tuotannosta on huolehdittava.

Ohjelmaan kirjattiin, että kaavoituksella parannetaan kohtuuhintaisen asumisen edellytyksiä. Minulle tämä merkitsee myös sitä, että sääntelemättömän asuntotuotannon kustannuksia pyritään suitsimaan omin keinoin ja myös valtion kanssa vuoropuhelussa.  Myös ATT:n roolin korostaminen tähtää tähän tavoitteeseen.

Tavoitetta tukee osaomistus- ja asumisoikeusasuntojen sekä hitas-asuntojen tuotanto. Hitas- järjestelmässä on puutteensa. Sen valuvikoja tuleekin aktiivisesti korjata. Se on kuitenkin monelle perheelle ainoa mahdollisuus kohtuuhintaiseen perheasumiseen. Siksi järjestelmä on vihreiden mielestä säilytettävä. Säädeltyä tuotantoa kannattaa kuitenkin suunnata sinne, missä säätelyllä on merkitystä. Teen aiheesta ponnen:
PONSI: Kaupunginvaltuusto edellyttää että Hitas-tuotantoa suunnataan erityisesti alueille, joilla hitassäännöstelyllä on vaikutusta.

Kohtuuhintaiseen asumiseen päästään vain, jos pysäköintipaikattomien ja vähäautoisten kortteleiden rakentaminen tehdään mahdolliseksi. Jatkossa myös kustannukset kohdennetaan paremmin suoraan autopaikkojen käyttäjille. Tästä ohjelmassa on nyt ensimmäistä kertaa sitovat ja pysyvät kirjaukset. Erityisen iloinen olen siitä, että täydennysrakennuskohteissa kohtuullistetaan autopaikkojen rakentamista.

Kaupunki tiivistyy ja lisää hyviä täydennysrakennuskohteita tarvitaan. Kaupunkiin saadaan lisää rakennusmaata, kun kaupungin keskeiset sisäänajoväylät muutetaan kaupunkibulevardeiksi. On hyvä, että kaupunkisuunnitteluvirastossa on tartuttu ajatukseen ja tällä hetkellä on meneillään selvitys aiheesta. Odotamme selvityksen myös johtavan konkreettisiin toimenpiteisiin. Kun vilkkaasti liikennöityjen väylien varrelle rakennetaan, on huolehdittava asuntojen terveellisyydestä. Melu- ja hiukkasongelmat tulee ratkaista kaikessa rakentamisessa kaupungissa.

Me vihreät toivotamme tervetulleeksi uudet asumisratkaisut ja erityisesti asukaslähtöiset konseptit. Ryhmärakennuttaminen ja -rakentaminen on kasvattamassa suosiotaan ja sitä tukemaan tarvitaan kaupungin neuvontaa. Myös asumisneuvojatoimintaa pitää kehittää. Erityisesti maahanmuuttajataustaiselle väestölle, nuorille, lapsiperheille ja ikääntyneille täytyy olla tarjolla enemmän apua asumisessa. Kaupunki kaipaa myös entistä vahvempaa vuokralaisdemokratiaa.

Kaupunki rakentaa lähivuosina paljon uusia alueita. Uusilla asuinalueilla täytyy olla aivan ensimmäisenä viihtyisä kävely-ympäristö, toimiva joukkoliikenne ja pyöräreitit. On hyvä, että ohjelmaan kirjattiin vihreiden toimesta se, että pyöräpaikkanormia käytetään. Tässä työssä vanhoja asuinalueita ei saa unohtaa. Niiden pyöräilyolosuhteissa on vielä paljon parannettavaa. Pyöräilyn edellytykset ovatkin olennainen osa asumisen suunnittelua ja kaupungin tiivistämistä. Teen asiasta ponnen.

PONSI: Tämän ponnen hyväksyessään valtuusto kiirehtii pyöräväylien rakentamista pääkaduille tavoiteverkon mukaisesti

Asumisella on suora yhteys ilmastonmuutokseen. Kaikessa rakentamisessa pitää vihreiden mukaan pyrkiä kohti nollaenergiarakentamista. Puurakentaminen ja uusiutuvien energialähteiden käyttö on tulevaisuutta. Tätä päivää on jo nyt viherkattorakentaminen. Siksi ohjelmaan kirjattiin, että Helsingissä edellytetään viherkattorakentamista. Ei toki joka paikkaan, mutta aina kuin vain mahdollista.

Arvoisa puheenjohtaja, vihreä valtuustoryhmä puoltaa ohjelman hyväksymistä.