Daily Archives: 21.11.2011

Päivähoito omaksi virastoksi sivistystoimen alle

Helsingin vihreä valtuustoryhmä kannattaa sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhdistämistä.  Yhdistämällä virastot voidaan parantaa palveluprosesseja, edistää yhden luukun periaatetta sekä panostaa nykyistä tehokkaammin ennaltaehkäiseviin toimiin.

Oikean paikan löytäminen nyt sosiaaliviraston alla olevalle päivähoidolle on tärkeä osa sosiaali- ja terveystoimen uudistusta. Vihreät ajavat päivähoidolle omaa virastoa sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan hallinnan alle.

– Oma virasto nostaa päivähoidon painoarvoa sekä osoittaa, että Helsinki pitää lapsiperheitä ja päivähoitoa arvossaan. Oikea paikka päivähoidon virastolle olisi opetustoimi. Valtakunnallinenkin kehitys nivoo varhaiskasvatuksen osaksi opetustoimea, toteaa vihreän kaupunginhallitusryhmän puheenjohtaja Elina Moisio.

Ehdotuksellaan vihreä valtuustoryhmä tähtää varhaiskasvatuksen profiilin nostoon sekä päivähoidon resurssien kasvattamiseen. Omassa virastossa voitaisiin panostaa entistä voimakkaammin päivähoidon laatuun: pieniin ryhmäkokoihin, pätevään henkilöstöön, joustaviin tilaratkaisuihin ja monipuoliseen ruokaan.

Omana virastona päivähoito voi luontevasti tukea jatkumoa neuvolan, varhaiskasvatuksen ja koulun välillä. Uuden viraston tulee panostaa raja-aitojen rikkomiseen ja tiiviiseen sosiaali- ja opetustoimen väliseen yhteistyöhön. Henkilöstön tulee olla muutoksen suunnittelun ja toteutuksen keskiössä. Omasta virastosta on hyviä esimerkkejä muista kunnista ja tällä uudistuksella Helsinki olisi samalla suunnalla valtakunnallisen kehityksen kanssa.

Lisätietoja:

Elina Moisio, vihreän kh-ryhmän puheenjohtaja
puh. 040 575 5988
s-posti elina.moisio@vihreat.fi

Joustavia tilaratkaisuja päivähoitoon

Viime keväänä tekemäni valtuustoaloite, joka käsitteli siirrettävän päiväkotimoduulin sijoittamista Munkkiniemeen, sai miellyttävän vastauksen. Erityisesti minua ilahduttaa, että esittelijä on lisännyt tekstiin: ”Ruotsin mallin mukainen yksikkö kerrallaan siirrettävä tyyppipäiväkotiratkaisu olisi tärkeää saada kokeiluun mahdollisimman pian. Näin voitaisiin säästää kustannuksia ja päivähoidon ruuhkahuippuihin voitaisiin vastata nopeammin”.

Tälläkin hetkellä Helsingissä on käytettävissä siirrettäviä ns. paviljonkipäiväkoteja mm. Lauttasaaressa, joka on ollut Munkkiniemen lisäksi niitä alueita, joissa ei jo olemassa olevasta rakennuskannasta ole löytynyt päivähoidolle sopivia tiloja. Paviljonkipäiväkodit on voitu sijoittaa väliaikaisilla käyttötarkoituksenmuutosluvilla mm. puistojen laitaan. Paviljonkipäiväkotien ongelmana on kuitenkin ollut kalliit siirtokulut ja rakennuskulut, jotka lähes vastaavat pysyvän rakennuksen rakennuskuluja. Tästä huolimatta näitä siirrettäviä vaihtoehtoja tulisi edelleen kehittää ja pikaisesti lisätä, koska päivähoidon ruuhkahuiput vaihtelevat alueittain  eikä siksi ole aina järkevää rakentaa uusia pysyviä rakennuksia. Lisäksi uuden rakentaminen on luonnollisesti hitaampi prosessi kuin moduulin siirtäminen. Ruotsissa on siirrettäviä moduuleja eli ns. tyyppipäiväkotiratkaisua on käytetty runsaasti ja sieltä meidän kannattaisikin ottaa oppia ja evästystä.

Pidän erityisen tärkeänä sitä, että lapsilla olisi mahdollisuus päästä päiväkotiin, joka on kohtuullisen lähellä heidän kotiaan ja vanhempien kulkureittejä. On erittäin epämielekästä pidentää pienen lapsen hoitopäiviä pitkillä kulkumatkoilla kodin ja päiväkodin välillä. Annan arvoa myös sille, että lapsi voi mahdollisesti käydä päiväkotia niiden lasten kanssa, joiden kanssa hän myöhemmin aloittaa myös koulutien. Lisäksi tämän tyyppisten moduuliratkaisujen muunneltavuutta tulisi jatkossa vielä ennestään lisätä. Parasta olisi, jos siirrettävä moduuli voisi tarpeen mukaan toimia tilana päivähoidolle, esiopetukselle, kouluopetukselle, iltapäivätoiminnalle tai vaikkapa nuorisotilana tai senioritoiminnan tilana. Silloin moduulia ei edes tarvitsisi ehkä niin usein siirtää.

Annika Andersson

varavaltuutettu, kaupunginhallituksen varajäsen